Bedömningsstödesstudie - en studie om hur lärare praktiskt använder LegiLexi

Formativ bedömning (formative assessment, FA) och databaserat beslutsfattande (data-based decision making, DBDM) är två områden som inspirerat denna studie av hur lärare drar nytta av och arbetar med resultaten av LegiLexi i sina klassrum.

Nedan presenteras en sammanfattning av studien och där finner du även länk till den publicerade vetenskapliga artikeln i tidskriften International Journal of Learning, Teaching and Educational Research.

Linda FälthProfessor
Thomas NordströmUniversitetslektor
Ulrika B. AnderssonUniversitetslektor
Stefan GustafsonProfessor

Referera till den här artikeln

Studiens upplägg

Målsättningen för studien var att undersöka och förklara hur ett formativt bedömningsverktyg stödjer lärare i den tidiga läsundervisningen i årskurs 1-3. Studien tar sin utgångspunkt i ramverken för formativ bedömning (formative assessment, FA) och databaserat beslutsfattande (data-based decision making, DBDM) och utgår från lärarnas perspektiv. I studien ingick 65 lågstadielärare med geografisk spridning i Sverige. Lärarna deltog dels i en enkät och nio av lärarna deltog också i djupintervjuer för fördjupad analys.

Resultat av studien

Lärarna i studien använde LegiLexis testverktyg för kartläggning av sina elevers läsutveckling och tog även del av analyser och rekommendationer som presenterades av verktyget.

Av studien framgår att lärarna främst drog nytta av verktyget för att

  • planera sin undervisning
  • identifiera elever i behov av anpassningar, extra anpassningar och/eller särskilt stöd
  • bedöma elevernas nuläge och utveckling över tid
  • som underlag till samtal med elever och vårdnadshavare

Lärarna i studien vittnar om att LegiLexi har inneburit tidsvinster och omdisposition av arbetstid från testning och sammanställning av data till mer fokus på analys, feedback och undervisning. Trots dessa insikter, bättre planering och tidsbesparingar visar studien en viss frustration hos flera lärare över att man ändå inte lyckas individanpassa i någon större utsträckning. Anledningen till detta kan eventuellt vara att verktyget inte har använts av alla lärare på de deltagande skolorna utan endast av en enskild lärare. 

Till den publicerade artikeln

Artikeln publicerades i tidskriften International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. Du kan läsa hela artikeln via länken nedan.

Läs studien