Tvärssnittsstudie jämför svenska och SVA-elevers läsutveckling

Mätningar såsom PIRLS, PISA och nationella prov har under senare år påvisat skillnader mellan elever med svenska som modersmål (L1) och elever med svenska som andraspråk (L2) när det gäller läsförståelse. L2-elever har svårare att lyckas i dessa mätningar. I denna studie undersöker man för första gången om detta gap finns och är mätbart redan i lågstadiet och vad det i så fall innebär för behovet av undervisning och stödinsatser.

Studien visar att klyftorna mellan elevgruppernas läsfärdigheter ökar under lågstadietiden varför fler och tidigare interventioner bör sättas in.

Linda FälthProfessor

Referera till den här artikeln

Studiens upplägg

Studien tar sin utgångspunkt i modellen The Simple View of Reading och jämför data från läsfärdighetstester som kartlägger avkodning, ordförråd och läsförståelse. Det är en tvärssnittsstudie som omfattar testresultat från drygt 46.000 lågstadieelever i Sverige. Studien jämför elever som läser kursplan för svenska (dvs de med svenska som modersmål - i studien kallade L1-gruppen) med de som läser kursplanen för svenska som andraspråk (L2-gruppen).

Resultat av studien

Som förväntat och helt i enlighet med The Simple View of Reading visar studien på ett tydligt samband mellan avkodning, ordförråd och läsförståelse för alla elever oavsett modersmål. Dessutom visar studien att:

  • I samtliga årskurser låg medelresultaten högre för både ordförråd och läsförståelse för L1-elever jämfört med L2-elever.
  • Skillnaden i läsförståelse mellan L1-elever och L2-elever var inte särskilt stor i åk 1, men den ökar under hela lågstadietiden.
  • En stor andel av L2-eleverna är i behov av insatser gällande både avkodning och ordförrådet: ca två av tre elever gällande ordförrådet, och två av fem elever gällande avkodningen.

Slutsatsen blir att särskilt fokus bör läggas på att utveckla L2-elevers språkliga förmåga redan i de allra tidigaste skolåren (eller tidigare). De behöver också en väl fungerande läsundervisning som fokuserar på både språklig förmåga, avkodning och läsförståelse för att rusta dem inför kommande stadier där de språkliga kraven i texter såväl som förväntningarna på självständig inlärning via text ökar. 

Till den publicerade artikeln

Artikeln publicerades i tidskriften European Journal of Special Needs Education våren 2022. Du kan läsa hela artikeln nedan.

Läs hela artikeln