Högläsningsundersökning 2019

Att högläsning är något positivt råder det ingen tvekan om. Högläsningen fungerar som en mysig stund tillsammans och har potential att utveckla barns ordförråd, ge en grund för framtida läsförståelse och väcker förhoppningsvis ett bestående intresse för läsning. Eftersom högläsningen är så viktig har vi på LegiLexi valt att försöka ta reda på hur det ser ut med högläsningen i Sverige. Vi genomförde en första undersökning i maj 2019.

Referera till den här artikeln

Högläsningen i Sverige 2019

2019 års högläsningsundersökning visar bland annat att nästan hälften av föräldrarna i Sverige läser högt för sina barn dagligen, att högläsningen avtar ju äldre barnen är samt att vi läser mindre under semestrar och helger när vi egentligen borde ha bäst förutsättningar att läsa mer.

Högläsningen för barn (0-9 år) ökar

Hälften av föräldrarna med barn i åldern 0-9 år anger att de läser dagligen för sina barn. Detta kan jämföras med en tredjedel som läste högt dagligen enligt en tidigare undersökning1. Det är dock långt kvar till historiskt höga nivåer.

Ju äldre barn desto mindre högläsning

Högläsningen är viktig inte bara för de allra yngsta barnen. Undersökningen visar dock att det är vanligare med regelbunden högläsning ju yngre barn man har:

  • 57% av föräldrarna med barn i åldern 0-4 år läser varje dag
  • Drygt en tredjedel (35%) som läser dagligen för barn i den tidiga skolåldern (7-9 år)
  • Knappt en femtedel (19%) läser för barn i mellanstadieåldern (10-12 år).

Dessa siffror har ingen historisk jämförelse då tidigare undersökningar endast fokuserat på de allra yngsta barnen. Högläsning är dock viktigt även för barn som börjat skolan och som kanske även läser själva. Detta bland annat eftersom högläsningen ger möjlighet att möta texter på en nivå dit ens egen läsning inte ännu har nått.

Undersökningen visar också att högläsningen för barn minskar under helger och semestrar - tider då det sannolikt är extra viktigt att hålla igång läsningen för barn som går i skolan. Speciellt under längre lov riskerar barn att tappa i egen läsförmåga och då kan högläsning fungera som ett komplement till den egna läsningen.

Högläsning är viktigt och man vill läsa mer

Undersökningen visar också att föräldrar tycker att det är viktigt att läsa högt för sina barn och att såväl barn som föräldrar gillar högläsningen. Drygt hälften av föräldrarna önskar samtidigt att de läste mer för barnen, men anger i undersökningen att det tidsbrist är det vanligaste skälet till att man inte läser mer för sina barn.

Ladda ner rapport

Referenser

  1. YouGov, Läsrörelsen, Junibacken, Visuell PR (2012), Rapport. Högläsning för barn