Interventionsstudie - kan man hindra sommarlovstappet i läsning?

Varje år testas tiotusentals elevers läsfärdigheter med hjälp av LegiLexis tester och efter varje sommarlov visar det sig att en del elever har utvecklat sin läsförmåga under lovet medan många andra har tappat såväl läshastighet som förståelse. Sommarlovstappet drabbar dessutom främst de elever som kämpar med sin läsning och i denna första svenska explorativa interventionsstudie undersöks om det med enkla medel går att undvika tappet.

Nedan presenteras en sammanfattning av studien och där finner du även länk till den publicerade vetenskapliga artikeln i tidskriften Nordic Journal of Literacy Research.

Linda FälthProfessor
Thomas NordströmUniversitetslektor
Ulrika B. AnderssonUniversitetslektor
Stefan GustafsonProfessor

Referera till den här artikeln

Studiens upplägg

Sommarlovstapp i läsning är ett välkänt fenomen bland lärare och det drabbar ett stort antal elever. Tidigare forskning har visat att elever från familjer med lägre socioekonomisk status drabbas oftare och mer av sommarlovstappet.

I denna studie ville man undersöka effekterna av en intervention som syftade till att hålla i eller till och med öka läsningen under lovet för en grupp elever som både bor i socioekonomiskt utsatta områden och där en majoritet av eleverna dessutom har svenska som andra språk. Totalt deltog 120 elever i åk 2 och 115 elever i åk 3 i studien som genomfördes sommarlovet 2018.

Resultat av effektstudien

Elevernas läsfärdigheter kartlades innan och efter sommarlovet för att kunna mäta effekterna av interventionen. Interventionen planerades i samråd med lärare från de tre deltagande skolorna och bestod av:

  • Intensivläsningsveckor innan sommarlovet
  • Föräldramöten med fokus på att förmedla vikten av att fortsätta läsa under lovet – dessa hölls med tolkar närvarande och informationsmaterial översattes till elevernas hemspråk
  • Besök på de lokala biblioteken med information om hur bibliotek fungerar och säkerställande att alla elever hade varsitt lånekort innan sommarlovet startade
  • Varsin egen bok i gåva till alla elever
  • Högläsning som aktivitet på fritids hela lovet
  • Uppmaning att registrera det man läst via www.jagharläst.se

Elevernas läsfärdigheter mättes före och efter lovet och resultaten jämfördes med elever i motsvarande årskurser på samma skolor läsåret innan. Resultaten visar att de elever som rapporterat in kontinuerligt att de har läst under lovet inte uppvisar något sommarlovstapp utan en bra utveckling av sin ordavkodning (åk 2) och att de äldre eleverna som läst kontinuerligt utökar sitt ordförråd i svenska (åk 3).

Studien är den första av sitt slag i Sverige och vi hoppas att fler och ännu mer strukturerade studier följer i fotspåren så att sommarlovstappet i läsning på sikt kan undvikas helt för alla elever.

Till den publicerade artikeln

Artikeln publicerades i tidskriften Nordic Journal of Literacy Research. Du kan läsa hela artikeln nedan.

Läs studien här