Röster om LegiLexi

Det är många som använder LegiLexi och beroende av vilken yrkesroll man har så ser man olika nyttor med verktygen vi erbjuder. Ta del av vad några av våra användare tycker och tänker kring LegiLexi nedan.

Karin FurbrinkLärare på BrotorpsskolanStockholm

Jag vill bara tacka för ett fantastiskt testmaterial, härliga övningar och ett arbetssätt som har gett mig glädjen i mitt arbete. Jag har jobbat med LegiLexi i ca 7 år varav de senaste fem i f-klass. Där la vi tidigare massor med tid på kartläggning av bokstavskännedom och hur ljuden låter, men nu kör jag direkt i gång med LegiLexi redan i början av höstterminen! Första gången sitter jag bredvid eleven och lyssnar och guidar i hur man jobbar med verktyget.

Jag får snabbt en inblick i var alla ligger och kan utifrån det hitta stöd och utmaningar snabbt. Jag är ansvarig för drygt 50 elever i f-klass. Jag håller gemensamma lektioner och arbetar väldigt strukturerat med alla bokstäver/ljud. Vi högläser, samlar ord och allt som hör till. Jag återkopplar också till alla vårdnadshavare hur testet har gått och om jag ser att vi kan jobba gemensamt med något område som är lite utmanande. Gensvaret är stort!

Efter jul genomför vi vintertestet och får då snabbt koll på om mina stödinsatser har varit riktade på rätt sätt. Efter vårens mätning återkopplar jag igen till vårdnadshavare med målet att de ska hålla i och hålla ut med läsningen under sommaren.

Tack än en gång för ett material som verkligen hjälper mig i mitt arbete och inte bara är ett pålägg för att dokumentera. Jag kan med glädje hjälpa till att sprida det jag märker och ser efter dryga 30 år som lärare i f-3.

Pedagog ÖrebroEn del av Örebro kommunÖrebro

I syfte att öka likvärdigheten för barns och elevers läsutveckling har Örebro kommun valt att arbeta med LegiLexis verktyg i kommunens alla skolor. Skolorna kan därigenom på ett systematiskt sätt följa elevernas läsutveckling över tid och lägga upp relevant undervisning och stödinsatser utifrån resultaten. Testresultaten utgör även ett bra underlag för utvecklingssamtal.

– Tidigare test gav inte alls samma helhetsbild som detta. Nu finns en jättebra grund för analys. Jag har tidigare varit lite skeptiskt mot just analysdelen, men det stämmer väldigt bra och vi får dessutom tips på vad man kan jobba vidare med, säger Sofia Bürger lärare på Adolfsbergsskolan.

– Vi lärare äger testet, kan planera och anpassa undervisningen utefter det och kan på ett bra sätt kommunicera med vårdnadshavare när det gäller barnens utveckling. Jag vill verkligen slå ett slag för att använda alla tre testperioderna så att man verkligen kan följa utvecklingen, säger Charlotta Säflund, också lärare i kommunen. Läs en längre artikel på Pedagog Örebros hemsida genom att klicka här.

Marie TrappSpeciallärare och förstelärare, Släbro skolaNyköping

Jag och mina kollegor har använt LegiLexi från början då vi var pilotskola inledningsvis. Programmet, testerna och resultatsammanställningen har utvecklats och förfinats under åren. Det märks att LegiLexi lyssnar på oss pedagoger och ger oss det vi behöver.

Det är fantastiskt med ett screeningverktyg som scannar av elevens hela läsförmåga och hjälper oss att få syn på vilka läsprofiler vi har i en klass. Vet vi det är det lättare att möta varje elevs behov och sätta in åtgärder där det behövs. Vi har ett årshjul på skolan över våra testperioder samt vår kunskapsuppföljning. Varje termin utgår vi från LegiLexi för att utvärdera och reflektera kring det resultat vi ser. Vilka åtgärder behöver vi sätta in på grupp/individnivå m m.

Det finns så många fördelar med LegiLexi. Testerna är digitala, självinstruerande, självrättande och tar inte speciellt lång tid att genomföra. Resultaten sammanställs genom tydliga diagram kopplat till målnivåer. Både elever och föräldrar kan följa kunskapsutvecklingen och jag som speciallärare kan ha coachande lässamtal utifrån de resultat vi ser. Vi har även på kommunnivå börjat använda resultaten i LegiLexi som en grund i vilka elever som behöver extra stöd redan i åk 1 utifrån Läsa-skriva-räkna-garantin. Vi använder då testerna för att hitta de elever som behöver få intensivträning och sedan för att utvärdera insatsen.

Anna-Lena LundströmSpecialpedagog samt Språk, läs och skrivutvecklareHjo kommun

I Hjo kommun använder alla lärare i åk 1-3 LegiLexi sedan drygt två år och upplever det mycket positivt att tre gånger per läsår få en bred bild av varje elevs läsutvecklingsnivå.

Det är lätt att genomföra testerna och mycket positivt med sammanställningen man får, både för varje enskild elev, klass, enhet och hela kommunen. Ett bra underlag för att analysera vilka behov som finns samt vad undervisningen behöver fokuseras på.

Tack vare LegiLexi har vi numera en övergripande bild av alla åk 1 - 3 elevers läsutveckling i vår kommun.

Camilla LindforsSpecialpedagog, SkolutvecklingscentrumBodens kommun

I vår kommun har vi tagit ett långsiktigt helhetsgrepp för att säkerställa och utveckla våra elevers tidiga läs- och skrivutveckling. I det arbetet är LegiLexi centralt.

Vi har skapat en systematik med regelbundna avstämningar varje läsår där varje skola analyserar och planerar insatser som följs upp. Resultaten analyseras såväl på skol- som på kommunnivå vilket ger möjlighet till en bredare bild, dela goda arbetssätt samt att skapa likvärdighet.

Tack vare LegiLexis användarvänliga utformning och samtidiga utbildande inslag där vi också format och erbjudit utbildning utifrån boken Lära barn att läsa, ser vi en generell medvetandehöjning och en fortsatt nyfikenhet från våra lärare. Det finns en stor vilja skapa förutsättningar för elevernas läs- och skrivutveckling.

Kajsa RoxströmKlasslärare, Herrängens skolaStockholm

Jag har arbetat med LegiLexi sedan 2017. Genom LegiLexi får vi snabbt syn på de elever som behöver stöd eller en extra insats inom något område. Med hjälp av ”resultatstaplarna” kan jag enkelt och visuellt visa vårdnadshavaren deras barns läsutveckling över tid.

Det bästa är ändå att det är ett verktyg för mig som pedagog då det lärt mig analysera vad eleverna behöver utveckla, hitta åtgärder för det, arbeta vidare i klassrummet med eleverna och sedan utvärdera mina insatser genom en ny testomgång. Det är ovärderligt för mig!

Lena FröbergSpråk-, läs- och skrivutvecklareNorrköpings kommun

I Norrköpings kommun har vi de senaste åren haft inspirationsföreläsningar och nått ut med information om LegiLexi till alla skolor.

Detta läsår har mer än dubbelt så många elever som tidigare gjort kartläggningarna. På de skolor som har kommit igång fullt ut berättar pedagogerna om att de får en ökad kunskap om elevernas läsning och att de får en tydligare bild av läsutveckling över tid.

Kartläggningen ger ett gediget underlag inför analys och planering av fortsatt arbete. Den tydliga sammanställningen gör det enklare att visa läsutvecklingen - både för elever och för föräldrar.

Catherine EdholmFörstelärare i svenska, Carlssons skolaStockholm

Vi har i flera läsår använt oss av LegiLexis screening och är mycket nöjda.

LegiLexi stöttar oss lärare i att snabbt få en överblick över hur eleverna ligger till inom flera olika aspekter av läsinlärningen. Vi får tydliga staplar för hur varje elev ligger till och även en överblick för hela klassen gällande läsförkunskaper, avkodning, språkförståelse samt läsförståelse.

LegiLexis screening möjliggör att vi lärare direkt kan sätta in insatser i form av extra träning av rätt färdighet. Elevernas föräldrar uppskattar att kunna följa elevens läsutveckling över tid. Elevernas förbättrade resultat på LegiLexis tester gör att vi ser vinsten med att tidigt erbjuda intensiv lästräning.

Pelle SchenströmFörstelärare inom läs-,skriv och språkutveckling BMSLBilingual Montessori School, Lund

LegiLexi är ett väldigt bra verktyg för oss lärare! Vi slipper administration och kan istället lägga fokus på "action" i klassrummet. Boken Lära barn att läsa som ligger på hemsidan är väldigt lättläst med många bra konkreta exempel. Tack vare LegiLexi kan vi som undervisar på lågstadiet ha bra koll på våra elevers läsutveckling!

Annika TheorinGrundskollärare, Brevik skola Pysslingen (AcadeMedia), Tyresö

Jag har använt LegiLexi sedan start och tycker verkligen att det är ett bra arbetsredskap. Det ger en tydlig bild av elevens kunskapsnivå och relevanta ”tips” på hur eleven bör träna vidare. Jag använder också materialet i samtal med vårdnadshavare som får en tydlig bild av elevens kunskapsprogression. Ett extra plus är att eleverna tycker att det är roligt att genomföra uppgifterna!

Camilla ScholzGrundskollärare, FinningeskolanSträngnäs

Jag använder LegiLexi i mina klasser då jag tycker att det är ett heltäckande screeningmaterial som täcker alla delar i svenskämnet. Det är enkelt att göra med eleverna och visar tydligt hur de ligger till. Lätt att använda vid överlämningar och visa för vårdnadshavare för att de ska få förståelse för sina barns styrkor och utvecklingsområden inom ämnet.

Vanja JennessenLärare åk F-3, BergsundsskolanStockholm

Jag fastnade för LegiLexi för flera år sedan. Jag uppskattade redan då att det var enkelt att genomföra testerna, att det var automatisk rättning, att diagrammen var mycket tydliga och att det fanns material/tips att ta till för att hjälpa eleverna vidare. Det var dessutom lätt att visa föräldrarna elevernas utveckling över tid.

Jag är fortfarande tacksam för dessa egenskaper, men nu ser jag även hur barnen peppas till läsning genom jagharläst.se, pratar mer med varandra om böcker och generellt visar större optimism inför läsning.

Linda FälthDocent i pedagogikLinnéuniversitetet, Växjö

Jag arbetar som lärarutbildare vid Linnéuniversitet med bland annat kurser i läsinlärning och läsutveckling där vi använder boken Lära barn att läsa inom grundlärarprogrammet och på speciallärarutbildningen. Vi botaniserar även i LegiLegis inspirationsbibliotek och övningsbank och har workshops med verktyget.

På speciallärarutbildningen som är en utbildning på avancerad nivå ger fiktiva fall och användarprofiler i LegiLexi upphov till givande diskussioner och seminarier där vi problematiserar bedömningar av den tidiga läsförmågan.

Margareta MolinSpråk-, läs- och skrivutvecklareStaffanstorps kommun

En av de stora fördelarna med LegiLexi är att det kartlägger flera olika språkliga domäner. Mycket information ges om var eleverna befinner sig i sin läsutveckling och denna finmaskighet gör att vi kan ge varje elev rätt stöd i rätt tid för att utveckla deras läsförmåga. LegiLexi är helt i linje med Skolverkets Läsa Skriva Räkna Garanti. Vi ser också LegiLexi som ett bra underlag i skolornas formativa bedömningar samt i kommunens systematiska kvalitetsarbete. I Staffanstorp ser vi stora vinster med att ha ett kommunövergripande kartläggningsmaterial.

Sara RådboÖvergripande specialpedagogKnivsta kommun

Vi i Knivsta kommun använder LegiLexi i vår gemensamma screeningplan. Det här testverktyget visar tydligt elevernas utveckling i läsningens olika delar. Via LegiLexi får vi också rapporter på huvudmannanivå samt per skola. Detta ger huvudmannen goda möjligheter att följa upp utvecklingen av läsundervisningen på skolorna.

Kristina LundgrenSpecialpedagog. Språk-, läs- och skrivutvecklareSimrishamns kommun

I Simrishamns kommun använder vi LegiLexi, ett systematiskt kartläggningsmaterial, som vi anser är ett bra komplement till Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial. Som språk-, läs- och skrivutvecklare i kommunen kan jag genom LegiLexi på ett enkelt sätt följa läsutvecklingen hos alla kommunens åk 1–3-elever på både individ-, grupp- och kommunnivå. LegiLexi är ett bra verktyg för att ta reda på vilka elever som behöver stöd och hjälper oss att uppfylla garantin för tidiga stödinsatser.