Analys & planering av undervisningen

Att "bara" testa och kartlägga dina elever gör sällan någon större nytta. Det är när du sätter dig in i elevernas resultat och utveckling över tid som du kommer upptäcka den stora nyttan med kontinuerlig kartläggning!

Tag för vana att både planera in och genomföra testning med eleverna och såt även av tid för att analysera resultaten och planera för den fortsatta undervisningen. Tänk på att det kan vara bra att sitta tillsammans med kollegor och analysera och planera för kommande undervisning, extra stöd, nya utmaningar mm.

Hur tolkar man resultaten?

Varje enskilt deltest har ett visst antal frågor. Eleven svarar antingen rätt eller fel. Eleven kan inte hoppa över frågor. För att redovisa resultaten delas alla poängskalor in i en gemensam nivåindelning från Nivå 1 till Nivå 6:

Nivåerna ska tolkas enligt följande:

 1. Mycket begränsad färdighet
 2. Begränsad färdighet
 3. Viss färdighet
 4. God färdighet
 5. Mycket god färdighet
 6. Extremt god färdighet

Varje årskurs har sin målnivå

För årskurserna 1-3 har LegiLexi definierat specifika målnivåer. Målen är satta utifrån önskat läge i slutet av den årskurser, dvs vårterminens slut. När en elev nått målet för sin årskurs grönmarkeras den oavsett när på läsåret det sker - en elev kan alltså nå målet för sin årskurs redan på hösten, under vintern eller på våren. Andra elever kanske aldrig når målet för sin årskurs. Är man långt från att nå målet markeras det med orange färg. Är man nära att nå målet ges man gul färg.

 • Målet för åk 1 är alltid nivå 3, dvs viss färdighet
 • Målet för åk 2 är alltid nivå 4, dvs god färdighet
 • Målet för åk 3 är alltid nivå 5, dvs mycket god färdighet

Img

Målen i LegiLexi är satta för slutet av vårterminen i respektive årskurs så det är det helt normalt att endast ett fåtal elever är "gröna" inom något område i början av höstterminen. Många kommer vara både "gula" och "oranga", men det kan alltså vara helt i sin ordning.

LegiLexis tester är mycket finmaskiga och vi har högt ställda krav för att man som elev ska "bli grön". När en elev blivit grön på LegiLexi så innebär det i praktiken att eleven är mycket stark inom detta färdighetsområde och utan några som helst tvivel behärskar färdigheten utifrån sin skolålder. Att bli grön på LegiLexi är inte samma sak som att nå en lägsta godkänd nivå inom exempelvis nationella prov eller bedömningsstöd utan det kräver normalt sett att eleven på flera uppgifter visat sig behärska färdigheten i fråga.

Analys av Klassresultat

När testerna är genomförda loggar du in på ditt konto på legilexi.org och vi rekommenderar att börja analysarbetet på sidan Klassresultat. Här är alla elevers resultat sammanfattade inom de olika huvudområdena (Läsförkunskaper, Avkodning, Språkförståelse och Läsförståelse).

Vi redovisar i sammanfattningen alltid det lägsta uppnådda resultatet inom respektive område. Notera att du kan klicka på rubrikerna (Avkodning, Språkförståelse och Läsförståelse) och därigenom sortera i fallande eller stigande ordning inom respektive område. Detta är hjälpsamt i analysen då det oftast är mest intressant att titta på "svansarna" i klassen, dvs de elever som presterar långt under eller långt över förväntan. Dessa elever är de som särskilt bör analyseras för att se om man befarar att de inte kommer nå målen (då ska stöd skyndsamt sättas in) eller om man bedömer att detta är elever som behöver extra utmaningar för att komma vidare i sin utveckling.

 • Läsförkunskaper 
  FON: Fonologisk medvetenhet
  BOK: Bokstavskunskap
  Här redovisas endast huruvida eleven når målen eller ej. Om eleven har nått minst nivå 4 på båda deltesterna som inkluderas här visas det som en grön bock och en datumstämpel, tex "Vinter19/20". Det betyder att i testperioden Vinter 19/20 nådde denna elev målet och därmed behöver hen inte göra om dessa två deltester igen i framtiden.
 • Avkodning 
  AVK1: Ortografisk avkodning
  AVK2: Alfabetisk avkodning
  Här visas den för eleven lägsta uppnådda nivån av dessa två deltester. En elev kan alltså ha läst 100 ord på en minut och trots detta visas som nivå 2 pga att eleven inte lyckats läsa tillräckligt många nonsensord. För att gå vidare i analysen måste du klicka in dig på elevens resultatsida.
 • Språkförståelse 
  ORD: Ordförråd
  HÖR: Hörförståelse
  Här visas den för eleven lägsta uppnådda nivån av dessa två deltester.
 • Läsförståelse
  LÄS1: Korta tester
  LÄS2: Längre texter
  LÄS3: Faktatexter

  Här redovisas det lägsta uppnådda nivån av de för elevens åk obligatoriska deltesterna inom detta område.
  I åk1 är det alltid resultatet av LÄS1, från och med åk 2 visas det lägsta av resultaten från LÄS1 och LÄS2. Elever i exvis åk2 som når nivå 5 i denna sammanfattning har alltså nått minst nivå 5 på två av tre läsförståelsetester. För att se vad hen presterat i testet faktatexter måste du klicka in dig på elevens resultatsida.

Titta gärna på denna korta instruktionsfilm om hur du analyserar klassens resultat.

Klicka på elevens namn under klassresultat för att komma gå vidare i analysen på elevens resultatsida.

Analys av Elevresultat

Klassresultat i all ära, men det är endast en sammanfattning och analysen där syftar mer till att välja ut vilka elever du vill analysera mer ingående. I en normal klass behöver man inte analysera varje individ ingående vid varje testtillfälle, men vissa elever sticker sannolikt ut med låga, höga eller oväntade resultat och dessa brukar vara intressanta att analysera. Sedan har du förhoppningsvis bra stöd från Elevresultat-sidan inför utvecklingssamtal och liknande för alla elever.

Det första du ser på Elevresultat är en sammanfattning som i mångt och mycket påminner om den från Klassresultat. I tillägg till informationen finns här också en individuell rekommendation och länkar till fördjupande läsning (för dig som lärare) och övningar (för eleven att komma vidare i sin läsutveckling).

Scrollar du lite längre ner på Elevresultat så får du tillgång till elevens alla resultat inte bara från nuvarande testning utan också historiska resultat. Det gör att du här enkelt kan följa elevens utveckling över tid. En viss nivå på ett deltest är förvisso intressant, men än mer intressant blir det när man kan sätta den i relation med tidigare resultat. Elever som ligger stilla under flera på varandra följande testomgångar står stilla i sin utveckling och det är ju olyckligt oavsett om det är från en initialt låg eller hög nivå. Målet är att se en progression från varje testomgång.

Titta gärna på denna korta instruktionsfilm om hur du analyserar elevens resultat.

Analysera felrapporten

Varje elev som genomfört testningen digitalt får en ifylld felrapport. Denna är inte tänkt som en "att göra lista" med ord att lära sig eller så utan kan användas som ett stöd i ditt analysarbete. Felrapporten ligger länkad i meningen "Vill du ha mer information om vilka fel eleven har gjort? Klicka här för en fullständig felrapport." direkt under diagrammet Deltestresultat över tid.

Här är en film som visar var felrapporten finns och ger tips om hur du ska tolka den.

Det mest intressanta att analysera i felrapporten är elevens resultat av de olika läsförståelsetesterna. Här syns nämligen tydligt hur eleven läser.

 • Har eleven svarat på alla frågor eller har tiden tagit slut innan eleven hann klart?
 • Hur stor andel av de besvarade frågorna var rättbesvarade?

Här är det viktigt att tolka resultaten då det finns ett antal olika scenarion som innebär olika indikationer:

 • Alla besvarade, hög andel rätt
  Elev som inte har några problem med vare sig avkodning eller förståelse av dessa texter
 • Alla besvarade, låg andel rätt
  Elev som haft bråttom igenom texterna - har eleven ens läst eller bara klickat sig igenom testet? Risk för att eleven har avkodningssvårigheter och/eller förståelseutmaningar.
 • Alla besvarade, en del rätt
  Här är det viktigt att kika på var i testet de rätta svaren finns. Det logiska är att eleven svarar rätt på frågor tidigt i testet (som är enklare texter och lättare frågor). Om eleven har sina rätta svar utspridda i hela testet (både tidigt och sent) så är det risk att eleven endast har gissat sig till resultaten.
 • Inte hunnit med alla frågor, hög andel rätt
  Eleven har tagit tid på sig att läsa, men läser med god förståelse. Var uppmärksam på att en begränsad avkodning sätter käppar i hjulen för elevens fortsatta utveckling. Koppla analysen till resultaten i AVK1 och AVK2.
 • Inte hunnit med alla frågor, låg andel rätt
  Eleven har försökt, men kommer inte igenom texterna utan fastnar. Sannolikt kopplat till avkodningssvårigheter och/eller begränsad språklig förmåga.

Felrapporten är ett bra extra stöd i analysen så kom ihåg att kika på den!

Planera undervisningen framåt

Under hela analysarbetet är det viktigt att hela tiden tänka framåt och besvara frågorna:

 • Vad behöver dina elever hjälp och stöd med?
 • Är det några elever som sticker ut som verkligen ligger “efter” eller “före”?
 • Behöver någon / några elever ges extra stöd eller mer utmaningar och i så fall inom vilket/vilka områden och vilket stöd?

Det handlar helt enkelt om att med hjälp av din analys av elevernas och klassens resultat komma fram till om och i så fall hur du behöver anpassa undervisningen utifrån elevernas faktiska behov för att sedan kunna följa upp vid nästa testtillfälle och utvärdera om insatserna har gett önskad effekt.