Analys & planering av undervisningen

Att "bara" testa och kartlägga dina elever gör sällan någon större nytta. Det är när du sätter dig in i elevernas resultat och utveckling över tid som du kommer upptäcka den stora nyttan med kontinuerlig kartläggning!

Tag för vana att både planera in och genomföra testning med eleverna och sätt även av tid för att analysera resultaten och planera för den fortsatta undervisningen. Tänk på att det kan vara bra att sitta tillsammans med kollegor och analysera och planera för kommande undervisning, extra stöd, nya utmaningar mm.

Hur tolkar man resultaten?

Varje enskilt deltest har ett visst antal frågor. Eleven svarar antingen rätt eller fel. Eleven kan inte hoppa över frågor. För att redovisa resultaten delas alla poängskalor in i olika nivåer. I lågstadiet gäller nivåerna L1 till L6 och i mellanstadiet nivåerna M1 till M6:

Vissa deltester förekommer i såväl låg- som mellanstadiet och för dessa tester visas resultaten i enlighet med elevens registrerade årskurs och stadie.

Varje årskurs har sin målnivå

LegiLexi har definierat specifika målnivåer för varje årskurs. Målen i lågstadiet är satta utifrån önskat läge i slutet av den aktuella årskursen, dvs vid vårterminens slut. När en elev nått målet för sin årskurs grönmarkeras den oavsett när på året det sker. Det är helt normalt att endast ett fåtal elever är "gröna" inom något område i början av höstterminen. Många kommer vara både "gula" och "röda", men det kan alltså vara helt i sin ordning.

I lågstadiet tillämpas nivåindelningen L1-L6 där

  • Målet i slutet av Fsk är nivå L2
  • Målet i slutet av åk 1 är nivå L3
  • Målet i slutet av åk 2 är nivå L4
  • Målet i slutet av åk 3 är nivå L5

I mellanstadiet tillämpas nivåindelningen M1-M6 och för mellanstadiet gäller att målen är satta för början av höstterminen.

  • Målet i början av höstterminen i åk 4 är M3
  • Målet i början av höstterminen i åk 5 är M4
  • Målet i början av höstterminen i åk 6 är M5

LegiLexis tester är mycket finmaskiga och vi har högt ställda krav för att man som elev ska "bli grön". När en elev blivit grön på LegiLexi så innebär det i praktiken att eleven är mycket stark inom detta färdighetsområde och utan några som helst tvivel behärskar färdigheten utifrån sin skolålder.

Att bli grön i LegiLexi är inte samma sak som att nå en lägsta godkänd nivå inom exempelvis nationella prov eller bedömningsstöd utan det kräver normalt sett att eleven på flera uppgifter visat sig behärska färdigheten i fråga.

Analys av Klassresultat

När testerna är genomförda loggar du in på ditt konto på legilexi.org och vi rekommenderar att börja analysarbetet på sidan Klassresultat. Här är alla elevers resultat sammanfattade i en mängd olika tabeller och diagram:

Klicka här eller på bilden för att se en film om hur du kommer igång med analysen!

Notera att du i många tabeller kan klicka på rubrikerna och därigenom sortera i fallande eller stigande ordning inom respektive område. Detta är hjälpsamt i analysen då det oftast är mest intressant att titta på "svansarna" i klassen, dvs de elever som presterar långt under eller långt över förväntan. Dessa elever är de som särskilt bör analyseras för att se om man befarar att de inte kommer nå målen (då ska stöd skyndsamt sättas in) eller om man bedömer att detta är elever som behöver extra utmaningar för att komma vidare i sin utveckling.

Analys av Elevresultat

Varje elev har "sin" egen resultatsida där du detaljerat kan följa elevens läsutveckling över tid inom alla de kartlagda färdigheterna.

Klicka här eller på bilden nedan för att se en film om hur du kommer igång med analysen!

Klassresultat i all ära, men det är endast en sammanfattning och analysen där syftar mer till att välja ut vilka elever du vill analysera mer ingående. I en normal klass behöver man inte analysera varje individ ingående vid varje testtillfälle, men vissa elever sticker sannolikt ut med låga, höga eller oväntade resultat och dessa brukar vara intressanta att analysera. Sedan har du förhoppningsvis bra stöd från Elevresultat-sidan inför utvecklingssamtal och liknande för alla elever.

Det första du ser på Elevresultat är en sammanfattning som i mångt och mycket påminner om den från Klassresultat. I tillägg till informationen finns här också en individuell rekommendation och länkar till fördjupande läsning (för dig som lärare) och övningar (för eleven att komma vidare i sin läsutveckling).

Scrollar du lite längre ner på Elevresultat så får du tillgång till elevens alla resultat inte bara från nuvarande testning utan också historiska resultat. Det gör att du här enkelt kan följa elevens utveckling över tid. En viss nivå på ett deltest är förvisso intressant, men än mer intressant blir det när man kan sätta den i relation med tidigare resultat. Elever som ligger stilla under flera på varandra följande testomgångar står stilla i sin utveckling och det är ju olyckligt oavsett om det är från en initialt låg eller hög nivå. Målet är att se en progression från varje testomgång.

Planera undervisningen framåt

Under hela analysarbetet är det viktigt att hela tiden tänka framåt och besvara frågorna:

  • Vad behöver dina elever hjälp och stöd med?
  • Är det några elever som sticker ut som verkligen ligger “efter” eller “före”?
  • Behöver någon / några elever ges extra stöd eller mer utmaningar och i så fall inom vilket/vilka områden och vilket stöd?

Det handlar helt enkelt om att med hjälp av din analys av elevernas och klassens resultat komma fram till om och i så fall hur du behöver anpassa undervisningen utifrån elevernas faktiska behov för att sedan kunna följa upp vid nästa testtillfälle och utvärdera om insatserna har gett önskad effekt.