Testperioder

LegiLexis tester är utvecklade för att användas kontinuerligt under lågstadiet. Varje läsår finns tre testperioder då det går att använda testerna. Även om det går att genomföra testningen under hela testperioden så rekommenderar vi att testerna genomförs i månadsskiftena aug/sept, dec/jan och apr/maj för att på bästa sätt fånga upp elevernas utveckling. Varje enskild elev kan bara genomföra testet en gång varje testperiod, men deltesterna behöver inte genomföras vid ett och samma tillfälle. Om du delar upp testerna vid flera olika testtillfällen är det mycket viktigt att alla elever är färdiga med alla deltester innan testperioden stänger.

  • Testperiod Höst: 1 augusti - 30 november
  • Testperiod Vinter: 1 december - 31 mars
  • Testperiod Vår: 1 april - 31 juli

Varför är det tre testomgångar per läsår?

LegiLexis testverktyg är utformat för att användas som en del av ett formativt arbetssätt. De regelbundna avstämningarna tre gånger per läsår ger läraren tidiga signaler på hur eleverna svarar på den undervisning och de interventioner som tillhandahålls.

Hur kan vi arbeta med resultaten under läsåret?

Den viktigaste delen av arbetet med LegiLexis testverktyg kommer efter att eleverna har genomfört testerna. Då bör man avsätta tid för att gå igenom resultaten och genomföra analys av såväl klassens resultat som elevernas individuella utveckling.

För en elev som genomfört alla deltester inom Avkodning, Språkförståelse och Läsförståelse presenteras en elevprofil med övergripande nivå, fokusområde samt en individuell rekommendation kopplade till eleven. Resultaten redovisas även detaljerat per deltest och för varje elev finns en utförlig felrapport där alla eventuella fel redovisas på uppgiftsnivå.

Kartläggningen ger indikationer på hur den fortsatta undervisningen kan planeras för att anpassas till varje elevs behov. För att få stöd i hur ni kan jobba med de olika områdena inom läsinlärning finns vårt Kunskapsbank med en mängd artiklar om hur man lär barn att läsa skrivna av olika experter samt färdighetsspecifika övningar att använda tillsammans med dina elever.

Vikten av att mäta

För lärare är det viktigt att veta var eleverna befinner sig i sin läsutveckling, samt vilka eventuella styrkor och svagheter de har. För att veta detta måste varje elevs utveckling kartläggas och dokumenteras. Detta kan göras både inom ramen för den ordinarie undervisningen och genom mer formell testning. Kartläggning av läsutveckling behövs för att lärare på bästa sätt ska kunna stimulera och stödja eleverna i deras läsutveckling. När kartläggning sker strukturerat och regelbundet kan eleverna stöttas och hjälpas att utveckla sin läsning.

Läs mer om våra tester och hur de utformats i artikeln Utveckling av LegiLexis tester.