Skolverkets bedömningsstöd behöver kompletteras

Sedan 2016 finns ett nationellt bedömningsstöd för svenska grundskolans årskurs 1-3. Bedömningsstödet är utformat för att ge en samlad bild över elevernas kunskapsutveckling i de tidiga skolåren och genomförs obligatoriskt i början och slutet av årskurs 1 och är därefter frivilligt att använda. Syftet med denna studie var att undersöka om och hur skolor kompletterar Bedömningsstödet i årskurs 1 med andra tester för att finna elever i lässvårigheter, samt pedagogers åsikter gällande Bedömningsstödet.

Nedan presenteras en sammanfattning av studien och där finner du även länk till den publicerade uppsatsen.

Referera till den här artikeln

Bara 23% är nöjda med Bedömningsstödet i åk 1

Syftet med Bedömningsstödet är att förbättra förutsättningarna för en likvärdig bedömning och att tidigt identifiera elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen så att relevanta stödinsatser kan sättas in vid behov.

Endast 23% av respondenterna i studien var nöjda med Bedömningsstödet gällande identifiering av elevers läsförmåga. Respondenterna lyfte att förändringar behövs och merparten av de tillfrågade lärarna kompletterar bedömningsstödet med andra tester.

Faran med Bedömningsstödet

Författarna lyfter farhågan att de elever som befinner sig på gränsen, men som bedömts vara godkända utifrån Bedömningsstödet kriterier, inte ges optimala förutsättningar att utveckla sin läs- och skrivförmåga i och med att de riskerar att inte få rätt stöd och hjälp i tid.

Över 50% av respondenterna i denna studie följer inte upp de elever som inte fångats av Bedömningsstödet, vilket innebär en risk att elever i lässvårigheter inte upptäcks och att riktade insatser inte sätts in i tid.

LegiLexi är det vanligaste komplementet

Närmare hälften av respondenterna (46%) svarade att de alltid kompletterar Bedömningsstödet med andra tester för att undersöka elevernas läsförmåga, medan cirka en fjärdedel (26%) kompletterar med ytterligare tester endast för de elever som fångats upp av Bedömningsstödet. De förmågor kopplade respondenterna önskade mer eller djupare information om var främst läsförståelse, ordkunskap, fonologisk medvetenhet, läshastighet och avkodning.

På frågan vilka tester som brukar användas som komplement till Bedömningsstödet är LegiLexi mest frekvent förekommande följt av H4/H5 och DLS Bas.

Till den publicerade studien

Uppsatsen, som är en enkätstudie, är mycket välskriven av författarna Linda Westin och Malin Wilson.

Läs studien här