Personerna bakom LegiLexi

Möt personerna som på olika sätt har stöttat i uppbyggandet av stiftelsen LegiLexi. Många är fortfarande aktiva och bidrar kontinuerligt på olika sätt till stiftelsens fortsatta utveckling.

LegiLexis grundare och styrelse

Bertil Hult Grundare av EF Education First

Bertil har både grundat och väljer att finansiera denna stiftelse till gagn för de enskilda barnen, lärarna samt i förlängningen det svenska samhället som helhet. Bertil Hult har själv dyslexi och de utmaningar han gått igenom har skapat ett personligt engagemang och intresse för utbildningsfrågor och allas rätt att lära sig läsa. Han har tidigare delat ut utmärkelser för initiativ kopplat till dyslexi, men då behovet av insatser inom läsinlärning idag är större och inte begränsat till dyslektiker bestämde han sig för att initiera ett bredare initiativ med betoning på alla barns rätt att lära sig läsa, genom stöd till dem som kan hjälpa barnen dit.

Martin IngvarProfessor Karolinska Institutet

Martin har sedan 25 år tillbaka forskat runt inlärning och haft ett stort engagemang i skolfrågor och särskilt vad gäller läsinlärning och dyslexi. Martin Ingvar har under en längre tid i brett perspektiv diskuterat dessa frågor, bland annat i böckerna ”En liten bok om dyslexi” och ”Hjärnkoll på skolan”, och vill nu aktivt bidra till att forskarvärldens framsteg och lärares goda erfarenheter formas till ett stöd för lärare att hjälpa barn till god läsfärdighet.

Övriga styrelsemedlemmar

Louise AnkarcronaGrundare av Stiftelsen Viktor Rybergs skolor
Ann-Marie Beglertidigare Generaldirektör för bla Skolinspektionen
Johanna BlendowCOO Norrsken Launcher
Louise WesterbergGrundare av Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor

Referensgrupp

Ulf FredrikssonStockholms universitet

Universitetslektor vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms Universitet samt bakgrund som grundskollärare. Tidigare ansvarig för den del av de svenska PISA-undersökningarna som behandlar läsning. Arbetat med Vetenskapsrådets projekt Skolforskning med en kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning för yngre elever, samt regeringens utsedda huvudutredare av Läsa-skriva-räkna-garantin (2016).

Inger FridolfssonLinköpings universitet

Lärare och speciallärare med magister i specialpedagogik, forskat och varit lärarutbildare vid Linköpings Universitet med fokus på läs- och skrivinlärning samt författare till ”Grunderna i läs- och skrivinlärning” (Studentlitteratur) och medförfattare till LäST(Hogrefe).

Stefan GustafsonLinköpings universitet

Professor i pedagogik vid Linköpings universitet. Stefan bedriver forskning om läsning, lässvårigheter, läspedagogik och framåtsyftande bedömningar. Det övergripande syftet är att bidra med kunskap om hur läspedagogik kan anpassas till elevers varierande behov under den tidiga läsutvecklingen.

Christer JacobssonLinnéuniversitetet

Docent i pedagogisk psykologi vid Linnéuniversitetet i Växjö. Författare till Bokstavs- Ord- och Meningskedjor (Hogrefe).

Mats MyrbergKungliga Tekniska högskolan

Professor emeritus i pedagogik, ansvarig för Sveriges medverkan i IALS (International Adult Literacy Study OECD) och ledamot i den svenska expertgruppen för PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies OECD). Genomförde 2002-06 den stora svenska ”Konsensusutredningen” om hur läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan definieras och om hur åtgärder kan sättas in.

Catharina TjernbergKarlstad universitet

Filosofie doktor i specialpedagogik, forskare och lektor i läs- och skrivutveckling vid Karlstad Universitet samt lektor i läs- och skrivutveckling i Enköpings kommun. Processledare i Läslyftet och författare till bland annat ”Framgångsrik läs- och skrivundervisning” (Natur & Kultur).

Forskare

Ulrika AnderssonUniversitetslektorLinköpings universitet
Henrik DanielssonProfessorLinköpings universitet
Linda FälthProfessorLinnéuniversitetet

Linda är grundskollärare och specialpedagog och har jobbat 15 år på lågstadiet. Linda är nu professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet där hon undervisar främst på speciallärar-utbildningen och grundlärarutbildningarna. Forskningsintresset rör läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och assisterande teknik.

Stefan GustafsonProfessorLinköpings universitet

Professor i pedagogik vid Linköpings universitet. Stefan bedriver forskning om läsning, lässvårigheter, läspedagogik och framåtsyftande bedömningar. Det övergripande syftet är att bidra med kunskap om hur läspedagogik kan anpassas till elevers varierande behov under den tidiga läsutvecklingen.

Anna Eva HallinBiträdande lektorKarolinska Institutet

Anna Eva är logoped och biträdande lektor vid Karolinska Institutet. Hennes forskning och undervisning är inriktad mot språk- läs- och skrivutveckling och -svårigheter med ett särskilt fokus på språkstörning (DLD). Hon brinner för att sprida forskningsbaserad kunskap och har skrivit boken ”Förstå och arbeta med språkstörning” (NoK) och forskningsbloggar på www.språkforskning.se.

Thomas NordströmUniversitetslektorLinnéuniversitetet

Filosofie doktor i psykologi och universitetslektor och verksam vid institutionen för psykologi vid Linnéuniversitet, med bakgrund som gymnasielärare. Forskningsintresse i evidensbaserade undervisningsmetoder med särskilt fokus inom läs- och skrivområdet och teknikanvändning för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Författare

Carsten ElbroProfessor i tillämpad lingvistikKöpenhamns universitet
Jessica ErikssonUniversitetslektorKarlstads universitet
Camilla GrönvallDoktorandKarlstad universitet
Christina HellmanUniversitetslektorStockholms universitet
Martin IngvarProfessorKarolinska Institutet
Christer JacobsonDocentLinnéuniversitetet
Annelie K JohanssonUniversitetsadjunktKarlstads universitet
Ulla-Britt PerssonUniversitetslektorLinköpings universitet
Ing-Marie SandbergUniversitetsadjunktLinnéuniversitetet