Interventionsstudie som undersöker effekterna av RTI

I svensk skola har en ”vänta-och-se”-strategi påvisats gällande rutiner för identifiering av elever som indikerar lässvårigheter. Även utmaningar angående riktade insatser för dessa elever har konstaterats. Detta trots införandet av läsa-, skriva- och räknagarantin. RTI är en modell för att ge förebyggande, tidiga, specifika insatser för att undvika att elever hamnar i svårigheter. Ibland beskrivs RTI-modellen som motsatsen till “vänta-och-se”-strategin.

Nedan presenteras en sammanfattning av studien och där finner du även länk till den publicerade uppsatsen.

Referera till den här artikeln

RTI, Response to Intervention

Response to Intervention, RTI, är en modell för att ge förebyggande, tidiga, specifika insatser till de elever som inte svarar på den undervisning som ges i klassrummet och därmed befinner sig i riskzonen för att hamna i lässvårigheter.

RTI bygger på att alla elever som utgångspunkt ska ges evidensbaserad, differentierad läsundervisning i klassrummet (lager 1). Evidensbaserad undervisning innebär att undervisningen har stöd i forskning samt att den visat sig vara effektiv för de flesta barn. Elevernas individuella utveckling följs systematiskt upp och undervisningen anpassas efter upprepade bedömningar av elevens läsutveckling. I de fall evidensbaserad undervisning inte räcker, kompletteras det med ytterligare interventioner i det som kallas lager 2. Undervisningen i lager 2 bör ges i liten grupp och undervisningen i lager 2 bör ske regelbundet och intensivt. Studien förespråkar 3-5 gånger per vecka och 20-40 minuter per gång.

Som en del av RTI görs upprepade mätningar av elevens kunskaper och insatserna anpassas därefter. När elevens resultat följs upp och det visar sig att eleven når upp till en godtagbar nivå i lager 2, blir en återgång till lager 1 aktuell. Elever som däremot inte svarar på undervisningen i lager 1 och 2 bör ges systematiska och individualiserade insatser utförda av speciallärare eller motsvarande i lager 3. Denna del genomförs med fördel genom en-till-en-undervisning utanför klassrummet. Insatserna behöver utvärderas noga för att säkra elevens behov och längden på interventionen beror dels på elevernas behov, dels på den intensitet som interventionerna innehåller.

Den aktuella studien

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur evidensbaserad undervisning i RTI-modellens lager 3 och lager 4, påverkar avkodningsförmågan hos elever som befinner sig i riskzonen för att hamna i lässvårigheter. Studien har genomförts med evidensbaserade, individanpassade och intensiva läsinterventioner, med single subject design som metod. I studien deltog fyra elever i årskurs två. Resultaten har visat att interventioner med traditionell specialundervisning (lager 3), liksom läsinterventioner med assisterande teknik (lager 4), bidragit till förbättrad avkodningsförmåga hos tre av fyra deltagare.

Till den publicerade studien

Uppsatsen är mycket välskriven och ger en bra introduktion till och förståelse för såväl RTI-modellen som dess tillämpning. Författarna Ingrid Carlsson & Anna Rask Bökman visar på vikten av evidensbaserad undervisning inte bara i intensivträningsinsatser utan för alla elever i all undervisning.

Läs studien här