LegiLexi i anpassad grundskola

Den 1 juli 2024 utökas den garanti för tidiga stödinsatser (SFS, 2010:800) som infördes 2019 för elever i grundskolan till att också omfatta elever i den anpassade grundskolan. Garantin innefattar bland annat obligatorisk kartläggning med hjälp av ett nationellt material för förskoleklass och lågstadiet. Dessutom ska bedömning ske i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens.

Inför denna förändring har professor Linda Fälth och docent Heidi Selenius genomfört en enkät bland lärare för att ta reda på hur LegiLexis tester används i arbetet med elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Linda FälthProfessor
Heidi SeleniusDocent i specialpedagogik

Referera till den här artikeln

LegiLexi för elever med intellektuell funktionsnedsättning?

LegiLexi har ägnat flera år till att bland annat utveckla, testa och kvalitetssäkra en serie tester som kan användas för att följa elevernas läsutveckling under grundskolans lågstadie. LegiLexis tester är utvecklade för att enkelt kartlägga och följa såväl klassers som individuella elevers utveckling av olika läsfärdigheter över tid i syfte att ge läraren underlag för att än bättre kunna anpassa och bedriva en effektiv undervisning baserad på elevernas individuella behov. Bedömningsverktyget kartlägger läsfärdigheter enligt Simple View of Reading.

Den 1 juli 2024 utökas den garanti för tidiga stödinsatser som infördes 2019 för elever i grundskolan till att också omfatta elever i den anpassade grundskolan.1 Garantin innefattar bland annat obligatorisk kartläggning med hjälp av ett nationellt material för förskoleklass och lågstadiet. Dessutom ska bedömning ske i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Möjligtvis har denna garanti för grundskolan lett till att vi under senare år har noterat att lärare använder LegiLexis tester till elever i den anpassade grundskolan. Exempelvis har under åren 2018–2020 ca 300 lärare registrerat sig för att använda LegiLexis tester med elever som följer särskolans läroplan (benämning av den anpassade grundskolan före juli 2023). Testen har inte utvecklats och kvalitetssäkrats för att användas i undervisning av elever med intellektuell funktionsnedsättning, men över 1200 elever som följer den anpassade grundskolans läroplan har genomfört LegiLexis tester.

Det är oklart hur lärare använder och erfar LegiLexis tester med elever i den anpassade grundskolan. Därför har vi bett lärare som arbetar med elever med mild och måttlig intellektuell funktionsnedsättning att svara på en digital enkät. Totalt svarade 123 lärare på enkäten. Bland de svarande arbetade:

 • 58% (71) inom särskolan
 • 28% (35) inom grundskolan
 • 10% (13) inom både grundskola och särskola
 • 2% (2) inom gymnasiesärskola
 • 2% (2) inom kommunal vuxenutbildning

Deras erfarenhet av att arbeta med elever med intellektuell funktionsnedsättning varierade mellan 1 och 34 år (M=9.8, SD=7.2). Lärarna svarade på hur ofta de använder LegiLegis olika deltest och i Tabell 1 finns en presentation av deras svar. 77% (94) av lärarna använde något deltest minst en gång varje läsår. Dessa lärare uppgav också att de använde flera av deltesten (M=7.4, Mnd=8.0, SD=2.0). 7% (9) av lärarna genomförde LegiLexi deltest mer sällan än varje år och 16% (20) uppgav att de aldrig använt något av LegiLexis tester. Vidare framkom att de undervisningsrekommendationer som erhålls i samband med testning användes av 65% (67) av de 103 lärare som rapporterade att de brukar genomföra deltesten med elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Tabell 1. Lärares (N=123) användning av LegiLexis tester och rekommendationer med elever med mild och måttlig intellektuell funktionsnedsättning.

I en öppen fråga uppmanades lärarna berätta om sina erfarenheter av att använda LegiLexis tester med elever med mild och måttlig intellektuell funktionsnedsättning. Denna fråga svarade 70% (86) av lärarna på och deras svar har kategoriserats. I Tabell 2 finns en översikt av kategoriseringen och fördelningen av lärarnas svar. Varje kategori är även exemplifierad med beskrivningar från lärarna. Ett lärarsvar kan ha delats upp och kodats under flera av kategorierna, vilket innebär att resultaten i tabellen blir mer än hundra procent.

Lärares (N=86) erfarenhet av LegiLexis tester med elever med mild och måttlig intellektuell funktionsnedsättning.

Många lärare beskrev LegiLexis tester som relevanta och det var enbart 3% (3) som menade att testerna inte har relevans för elever med intellektuell funktionsnedsättning. LegiLexi beskrivs även vara användbara bland elever i grundsärskolans högre årskurser och att det är viktigt att ta hänsyn till elevens funktionsnedsättning. Exempelvis omnämndes läsförståelsetest som för svåra för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Det finns även lärare som menar att deltesten kan vara för svåra för elever med moderat intellektuell funktionsnedsättning. En av lärarna lyfter problematiken med tillförlitligheten i testresultat när elever saknar tal eller har begränsad motorisk förmåga, men att det ibland är möjligt för en del elever att klara deltest med ögonstyrning. Det är även lärare som konstaterar att det är nödvändigt att anpassa testsituationen så att eleverna genomför deltesten med vuxenstöd. Dels behöver läraren försäkra sig om att eleverna förstår uppgifterna, dels kan eleverna behöva stöd i att genomföra uppgifter på korrekt sätt.

Lärarna fick även frågan om de använde något annat lästest än LegiLexis deltest. Det var 51% (63) lärare som rapporterade att de genomför andra test med elever med mild och måttlig intellektuell funktionsnedsättning. Bland de svarande lärarna fanns 9 lärare som uppgav att de använder varken LegiLexis tester eller några andra test. Bland lärarna som beskrev andra test än LegiLexis omnämndes normerade test och Skolverkets bedömningsstöd.2 Bedömning av elevernas läsfärdigheter gjordes också i diskussion med kollegor utifrån läroplanen och kursplanen i svenska eller genom att observation och användning av elevernas egna utvärderingar av sina läsfärdigheter.

Slutsatser

Lästest används med olika syften. Dels för att följa elevers läsutveckling och behov av stöd, dels för att planera och utvärdera läsundervisning. Dessutom införs ibland lästest då kommuner vill kunna följa skolornas arbete och behov av resurser. Lästest ska inte användas för att fokusera på elevens svårigheter, utan snarare vara ett underlag för lärare att planera god läsundervisning.

Elever med intellektuell funktionsnedsättning har i regel utmaning med läsning (Ratz & Lenhard, 2013).3 De kan ha avvikande språklig utveckling4 och i forskning beskrivs de prestera lägre på lästtest än sina jämnåriga utan intellektuell funktionsnedsättning.5 Detta innebär att de deltest och rekommendationer som LegiLexi utvecklat och kvalitetssäkrat för elever i grundskolan behöver ses över för att vara adekvata för elever i den anpassade grunskolan. Exempelvis kan eleverna behöva mer tid och andra instruktioner. Deltesten kan också vara relevanta för elever i andra åldrar än vad som har kvalitetsäkrats för elever i grundskolan. Även undervisningsrekommendationerna behöver vara förenliga med läroplanen för den anpassade grundskolan. Utifrån de svarande lärarna så tycks LegiLexi vara något som fungerar i arbetet med elever med intellektuell funktionsnedsättning. Om lärare väljer använda LegiLexi med elever i den anpassade grundskolan är det viktigt att de med omsorg väljer deltest och anpassar testsituationen så att elevers läsfärdigheter bedöms på ett giltigt sätt. Likaså behöver testresultaten bedömas i relation till läroplanen för den anpassade grundskolan.

Det behövs studier av hur elever i den anpassade grundskolan klarar testen i olika åldrar för att veta mer om deltestens relevans och lämplighet för den anpassade grundskolan. Det är också viktigt att genomföra fördjupade studier av lärarnas användning av LegiLexi, dvs. hur de använder deltest och olika material i planeringen och genomförande av god läsundervisning med elever i den anpassade grundskolan.

Anpassningar i LegiLexi för anpassad grundskola

Som en följd av studien ovan har Legilexi tagit fram följande anpassningar av LegiLexi för att det lättare ska kunna användas i den anpassade grundskolan:

 • Avsluta och spara deltestresultat mitt i pågående test, tex när eleven inte längre orkar genomföra mer av testet.
 • Möjligheten att hoppa över förinspelade instruktioner genom att klicka på draken. Notera att du själv som testledare då måste instruera eleven så att hen förstår vad uppgiften går ut på.
 • Utökad tid på läsförståelsetesterna LÄS1-LÄS3. Även här går det att avsluta testerna i förtid och spara de resultat eleven har fått.

Anpassningarna fås genom att välja kursplan “Anpassad grundskola” för eleven.

Referenser

 1. Skollagen (SFS 2010:800)
 2. Skolverket (2019e). Nationellt bedömningsstöd i läs- & skrivutveckling: Svenska och svenska som andraspråk i årskurs 1-3. Skolverket.
 3. Ratz, C. & Lenhard, W. (2013). Reading skills among students with intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities, 34(5), 1740-1748.
 4. Ainsworth, M-K-, Evmenova, A.S., Behrmann, M. & Jerome, M. (2016). Teaching phonics to groups of middle school students with autism, intellectual disabilities and complex communication needs. Research in Developmental Disabilities, 56, 165-176.
 5. Learning Sermier Dessemontet, R., & Bless, G. (2013). The impact of including children with intellectual disability in general education classrooms on the academic achievement of their low-, average, and high-achieving peers. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 38(1), 23-3.