En liten stiftelse med stora mål

LegiLexi är en icke vinstdrivande stiftelse med visionen att alla barn ska lära sig att läsa ordentligt under lågstadiet i svenska skolan. Att kunna läsa är en grundförutsättning för fortsatt lärande och ett fundament för demokrati, välfärd och internationell konkurrenskraft. 

Stiftelsens digitala tjänster och produkter har utvecklats i nära samarbete med svenska läsforskare och används av över 21000 lärare i alla Sveriges 290 kommuner!* 

 

LegiLexis verksamhet fokuserar på att verka kompetensutvecklande och stödjande för främst lågstadielärare för att genom dem nå ut till alla barn i Sverige. Stiftelsens produkter och tjänster baserar sig på forskning och beprövad erfarenhet och drivs helt utan kommersiella, politiska eller religiösa intressen. För att nå målet stöttar LegiLexi lågstadielärare med användarvänliga verktyg, inspiration och bra material att använda i läsundervisningen. 

Tester, övningar, böcker, artiklar, appar och andra verktyg utvecklas i nära samarbete med forskare och lärare. Till stöd har vi även annan expertis inom olika områden. Tillsammans vill vi bidra till att lärare kan hjälpa alla barn att utveckla en god läsfärdighet och bygga lust för fortsatt läsande och lärande.

LegiLexis verktyg ska gå enkelt och snabbt att sätta sig in i, stötta ett formativt och adaptivt arbetssätt, erbjuda en uppsättning av metoder baserade i forskning och beprövad erfarenhet som lärare kan använda i sin helhet eller delar av, uppmuntra till kollegialt lärande och är helt gratis för lågstadielärare i Sverige.

 

Brinnande intresse för barns rätt att lära sig läsa

2014 startades det projekt som så småningom utvecklades till det LegiLexi är idag. Initiativtagare till projektet var Bertil Hult och Martin Ingvar som tillsammans brinner för att alla barn ska lära sig läsa. 

Bertil Hult, grundare av EF Education First, har både grundat och väljer att finansiera denna stiftelse till gagn för de enskilda barnen, lärarna samt i förlängningen det svenska samhället som helhet. Bertil Hult har själv dyslexi och de utmaningar han gått igenom har skapat ett personligt engagemang och intresse för utbildningsfrågor och allas rätt att lära sig läsa. Han har tidigare delat ut utmärkelser för initiativ kopplat till dyslexi, men då behovet av insatser inom läsinlärning idag är större och inte begränsat till dyslektiker bestämde han sig för att initiera ett bredare initiativ med betoning på alla barns rätt att lära sig läsa, genom stöd till dem som kan hjälpa barnen dit.

Martin Ingvar är professor på Karolinska Institutet.  Han har sedan 25 år tillbaka forskat runt inlärning och haft ett stort engagemang i skolfrågor och särskilt vad gäller läsinlärning och dyslexi. Martin Ingvar har under en längre tid i brett perspektiv diskuterat dessa frågor, bland annat i böckerna ”En liten bok om dyslexi” och ”Hjärnkoll på skolan”, och vill nu aktivt bidra till att forskarvärldens framsteg och lärares goda erfarenheter formas till ett stöd för lärare att hjälpa barn till god läsfärdighet.

 

En referensgrupp för kvalitetssäkring och nära koppling till forskning

LegiLexi har sedan start haft en referensgrupp med svenska forskare som är med och granskar material och beslutar om omfattning och andra ställningstaganden.
I referensgruppen ingår (i bokstavsordning på efternamn):

Ulf Fredriksson, universitetslektor vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms Universitet samt bakgrund som grundskollärare. Ansvarig för den del av de svenska PISA-undersökningarna som behandlar läsning. Arbetat med Vetenskapsrådets projekt Skolforskning med en kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning för yngre elever, samt regeringens utsedda huvudutredare av Läsa-skriva-räkna-garantin (2016).

Inger Fridolfsson, lärare och speciallärare med magister i specialpedagogik, forskat och varit lärarutbildare vid Linköpings Universitet med fokus på läs- och skrivinlärning samt författare till ”Grunderna i läs- och skrivinlärning” (Studentlitteratur) och medförfattare till LäST(Hogrefe).

Stefan Gustafson, docent i pedagogik och biträdande professor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings Universitet.

Martin Ingvar, professor på institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Se ovan.

Christer Jacobsson, docent i pedagogisk psykologi vid Linnéuniversitetet i Växjö. Författare till Bokstavs- Ord- och Meningskedjor (Hogrefe).

Mats Myrberg, professor emeritus i pedagogik, ansvarig för Sveriges medverkan i IALS (International Adult Literacy Study OECD) och ledamot i den svenska expertgruppen för PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies OECD). Genomförde 2002-06 den stora svenska ”Konsensusutredningen” om hur läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan definieras och om hur åtgärder kan sättas in.

Catharina Tjernberg, filosofie doktor i specialpedagogik, forskare och lektor i läs- och skrivutveckling vid Karlstad Universitet samt lektor i läs- och skrivutveckling i Enköpings kommun. Processledare i Läslyftet och författare till bland annat ”Framgångsrik läs- och skrivundervisning” (Natur & Kultur). 

 

* = senast uppdaterad januari 2021