Ställa frågor om texten

Läsförståelsestrategi för att under läsningen ställa frågor på innehållet i texten och att reflektera över det lästa.

Läsförståelse

Skriv ut!

Beskrivning

Läsförståelsestrategier hjälper eleverna att bli mer aktiva, ifrågasättande, förutseende och “problemlösande” läsare, vilket i sin tur stärker förståelsen. För att vara effektiva måste lässtrategier användas upprepade gånger och bli en naturlig del av elevens läsande - helst närhelst en elev läser en text.

Lässtrategin att ställa frågor om texten handlar om att öka förståelsen av texten genom att besvara frågor som inleds med orden: ”Vem?”, ”Vad?”, ”Var?”, ”När?”, ”Vilken?” och ”Varför?” Genom att formulera frågor som börjar med dessa ord och försöka besvara dem utifrån det man har läst ökar förståelsen. Eleverna blir också medvetna om att allt inte står uttryckt i texten utan att man ibland måste leta ledtrådar eller koppla till sina egna erfarenheter.

  • Svaret finns "på raderna" - Frågor där man kan hitta svaret direkt i texten brukar vara enklast att besvara.

  • Svaret finns "mellan raderna". Frågor där svaret inte står uttryckligen i texten är svårare att besvara och testar verkligen om man har förstått och kan göra kopplingar till olika delar av texten.

  • Svaret finns "bortom raderna". Frågor där svaret inte står uttryckligen i texten utan kräver att man kopplar ihop det man har läst med tidigare kunskaper (förkunskaper). är svårare att besvara och testar verkligen om man har förstått och kan göra kopplingar till olika delar av texten.

Genomförande:

Strategin för att ställa frågor om texten kan ni arbeta med vilken typ av text som helst.

  • Förberedelser: Läs igenom den aktuella texten och fundera ut lässtopp. Fundera kring vilka frågor du skulle vilja belysa och vilka eventuella frågor eleverna skulle kunna ställa.

  • Innan läsningen: Dela ut lektionstexten eller ta upp texten på storbild. Uppmana eleverna att läsa och påminn eleverna om frågeord för att ge dem stöd när de själva ska formulera frågor. Skriv upp frågeorden ”Vem?”, ”Vad?”, ”Var?”, ”När?”, ”Vilken?” och ”Varför?” på tavlan och läs dem högt. Förklara att eleverna ska formulera frågor som börjar med dessa ord när du stannar upp efter att ha läst ett avsnitt.

  • Under läsningen: Högläs texten. Vid lässtoppen uppmuntrar du eleverna att ställa frågor på det du läst genom att använda sig av frågeorden. Förklara för eleverna var de ställda frågorna hör hemma; på raderna, mellan raderna eller bortom raderna och be övriga elever besvara frågorna. När en elev ställer en fråga där svaret finns uttryckt i texten så hör frågan hemma på raderna. När en elev ställer en fråga som vi kan få fram svaret genom ledtrådar och genom att koppla ihop information samt dra slutsatser så hör den hemma mellan raderna. När en elev ställer en fråga som kan kopplas till egna erfarenheter och upplevelser så hör den hemma bortom raderna. För att visa detta extra tydligt är det bra att gå tillbaka i texten och titta på var man kan hitta svaren (på raderna) eller de ledtrådar som leder fram till svaren (mellan raderna). Formulera vid behov egna frågor som eleverna besvarar.

  • Efter läsningen: Diskutera vad eleverna har tränat på och vilken nytta de hade av strategin att ställa frågor på texten. Genom att ställa frågor på en text skapas nyfikenhet och en vilja att få reda på svaret. Eleverna blir också medvetna om att allt inte står uttryckt i texten utan att man ibland måste leta ledtrådar eller koppla till sina egna erfarenheter.

Genom att använda denna övning vid olika lässammanhang kommer eleverna successivt utveckla sin förmåga att använda strategin. Det är viktigt att du som lärare är med och stöttar och påminner om strategin vid upprepade tillfällen för att den på sikt ska användas av eleven självständigt utan påminnelser eller stöttning från dig.