Räkna ljud (enskilt)

I denna övning tränas förmågan att dela upp ord i enskilda ljud (fonem), sk fonemsegmentering. Det är en viktig färdighet både för läsning och skrivning.

Läsförkunskaper

Skriv ut!

Beskrivning

Fonem, ljuden i våra ord, är mycket abstrakta och ibland svåra att uppmärksamma. I vanligt tal är det ofta svårt att urskilja de enskilda fonem som ett ord är uppbyggt av. Ljuden smälter ofta samman och bildar en enhet, men i denna övning tränas förmågan att dela upp ord i ljud upp. Genom att vara fonologiskt medveten på fonemnivå läggs en mycket god grund till både läsning och skrivning på sikt. Det finns olika svårighetsnivåer vad gäller fonem:

  • Ljud: Så kallade hållkonsonanter som s / l / r / m / n / är ofta lättare att "hitta" än de konsonanter som bildas mer "explosivt" i munnen, sk klusiler: p / t / k / b / d / g /.

  • Placering: Var i ordet ett fonem är spelar roll för svårighetsnivån. Enklast är initiala fonem, dvs ljud i början av ordet. Därefter kommer sist i ord, finala fonem, i svårighetsnivå. Svårast är att identifiera mediala fonem, dvs ljud inuti ord.

  • Konsonantgrupper: Fonem i konsonantgrupper är oftast svårare att identifiera än fonem i konsonant-vokal-konsonantföljd. Tex är /v/ svårare att identifiera i ordet svan än i ordet vas.

Genomförande

  1. Skriv ut elevblad och dela ut

  2. Modellera med första ordet: EKA (eller BÅT). Säga ordet högt - eeeee-k-aaaaa. Eka! Fyll i en ring i taget för varje enskilt ljud du säger: E - k - a. Tre ljud!

  3. Låt eleverna jobba en-och-en eller i par med att säga, lyssna på och räkna antalet ljud i orden på bilderna. De fyller i / färglägger lika många ringar som det finns ljud.

  4. Redovisa i helklass - gå igenom orden vart och ett. Vad ser ni på bilden? Hur låter ordet? Hur många ljud hör ni.

Bonusövning - identifiera initiala, mediala och finala fonem:

  • Passa på att fråga eleverna vilket ljud de hör i början, i slutet och inuti. Hjälps åt att identifiera både vilket ljud och var i ordet ljudet hör hemma. Du kan även förstärka det genom att skriva upp ljuden (och på sikt ordet) så att alla ser. Tänk dock på att ord med dubbelteckning som knapp eller lamm bara har 4 respektive 3 ljud - men 5 resp 4 bokstäver pga dubbelteckningen...

  • Du kan även säga ett av ljuden i ordet och be eleverna lista ut om det är ljudet i början, i slutet eller inuti du säger. Tänk på att gärna göra med såväl korta som långa ord!