Räkna ljud (i grupp)

I denna övning tränas förmågan att dela upp ord i enskilda ljud (fonem), sk fonemsegmentering. Det är en viktig färdighet både för läsning och skrivning.

Läsförkunskaper

Beskrivning

Fonem, ljuden i våra ord, är mycket abstrakta och ibland svåra att uppmärksamma. I vanligt tal är det ofta svårt att urskilja de enskilda fonem som ett ord är uppbyggt av. Ljuden smälter ofta samman och bildar en enhet, men i denna övning tränas förmågan att dela upp ord i ljud upp. Genom att vara fonologiskt medveten på fonemnivå läggs en mycket god grund till både läsning och skrivning på sikt. Det finns olika svårighetsnivåer vad gäller fonem:

  • Ljud: Så kallade hållkonsonanter som s / l / r / m / n / är ofta lättare att "hitta" än de konsonanter som bildas mer "explosivt" i munnen, sk klusiler: p / t / k / b / d / g /.

  • Placering: Var i ordet ett fonem är spelar roll för svårighetsnivån. Enklast är initiala fonem, dvs ljud i början av ordet. Därefter kommer sist i ord, finala fonem, i svårighetsnivå. Svårast är att identifiera mediala fonem, dvs ljud inuti ord.

  • Konsonantgrupper: Fonem i konsonantgrupper är oftast svårare att identifiera än fonem i konsonant-vokal-konsonantföljd. Tex är /v/ svårare att identifiera i ordet svan än i ordet vas.

Genomförande

  1. Välj några föremål som är väl bekanta för eleverna. Föremålen ska representera ord med max tre bokstavsljud, t ex mat, sko, ros, vas, sol. Observera att man i de inledande övningarna undviker ord som börjar på klusil (såsom bil, katt, tak) samt ord som har konsonantförbindelser (gran, skog, last).

  2. Berätta att ni tillsammans i klassen ska uttala alla ljud som finns i orden. Modellera genom att visa upp ett föremål/en bild och säg hela ordet långsamt så att varje ljud blir tydligt.

  3. Låt eleverna upprepa efter dig! Du säger första ljudet - eleverna säger efter och sedan görs på samma sätt med andra och tredje ljudet. Slutligen upprepas hela ordet i kör igen.

  4. Läraren uttalar ordet på nytt och ljudar sedan ordet tillsammans med eleverna och markerar varje enskilt ljud med ett exempelvis klossar eller streck på White board. Markeringen ska vara i läsriktningen, dvs. från vänster till höger. Nästa steg är att eleverna individuellt gör egna markeringar. Läraren går runt och lyssnar när eleverna gör en markering för varje fonem i ordet.