Formativ kartläggning

LegiLexis tester används för att kartlägga och följa elevers läsinlärning över tid. På så vis ser lärare tidigt sina elevers specifika behov och kan anpassa sin undervisning och sitt stöd utifrån de faktiska behoven. Med LegiLexis formativa kartläggning kan man faktiskt leva upp till läsadelen av Läsa-skriva-räkna-garantin på riktigt.

Testerna är utvecklade och kvalitetssäkrade i samarbete med svenska läsforskare. Testerna består av färdighetsspecifika tester kopplade till de olika delarna av The Simple View of Reading - Avkodning, Språk- och Läsförståelse. Därtill har vi även tester som kartlägger elevernas tidiga Läsförkunskaper och även tester för Rättstavning.

Målet är att LegiLexis tester ska vara det formativa kartläggningsverktyg som så många lärare länge efterfrågat: Äntligen finns ett digitalt verktyg som följer alla elevers läsutveckling på färdighetsnivå över tid under hela den tidiga läsinlärningen.

Kartlägg varje läsfärdighet var för sig

Genom att ha färdighetsspecifika tester så kan du kartlägga elevernas färdigheter var för sig och därmed mer precist fånga in specifika styrkor och svagheter. Vår testportal är indelad i fem olika delar:

Läsförkunskaperna kartläggs detaljerat i ABC-delen. Testerna här kräver ingen egen läsning och kan med fördel göras från och med förskoleklass. Dessa tester stängs av successivt allt eftersom eleven har klarat av uppställda krav och görs därmed inte om vid upprepade testtillfällen utan endast så länge det är oklart om färdigheten i fråga är tillräcklig.

 • BOK = bokstavskunskap.
  Tid = ca 5 min
 • FON = fonemisk medvetenhet.
  Tid = ca 5 min
 • SYN = fonemsyntes.
  Tid ca 5 min
 • SEG = fonemsegmentering.
  Tid ca 5 min

Språkförståelsen kartläggs i 2-3 tester som i likhet med Läsförkunskapstesterna inte kräver någon egen läsning. Även dessa tester kan göras från och med förskoleklass.

 • GRA = grammatisk språkförståelse.
  OBS! Detta test stängs av när eleven visat på tillräcklig förmåga.
  Tid ca 10 min
 • HÖR = hörförståelse.
  Tid = ca 5 min
 • ORD = ordförråd.
  Tid = ca 5-10 min

Läsförståelsen kartläggs via tre olika tester där eleven på egen hand läser och svarar på frågor om olika texter. Dessa tester görs från och med åk 1, men alla elever kommer inte göra alla delar utan testerna låses upp successivt när eleven visar på tillräcklig förmåga alternativt går i åk där deltest är obligatoriskt. Dessa tester är tidsbegränsade och stängs av efter uppnådd maxtid.

 • LÄS1 = läsförståelse kort text. Obligatoriskt för åk 1 och äldre.
  Tid = max 5 min
  12 korta texter, totalt 12 frågor.
 • LÄS2 = läsförståelse lång text. Obligatoriskt för åk 2 och äldre. Yngre elever släpps vidare om de når minst nivå 3 på LÄS1.
  Tid = max 7 min
  6 texter, totalt 18 frågor.
 • LÄS3 = läsförståelse faktatext. Elever släpps vidare till detta test när de når minst nivå 3 LÄS2.
  Tid = max 15 min
  6 texter, totalt 18 frågor.

Rättstavningen testas via två diktamenstester. Vi rekommenderar att de görs från och med åk 2.

 • DIK1 = diktamen bas. Kartlägger elevernas förmåga att stava ljudenligt stavade ord samt dubbelteckning och stavning med tj-, sj- och j-ljuden.
 • DIK2 = diktamen. Här stavar eleven svårare ord och stavningsregler sätts på prov. Elever släpps vidare till detta test när de når minst 50% rätt på DIK1.

Avkodningen, elevernas tekniska läsning, kartläggs i två snabbläsningstester. Testerna är obligatoriska från och med åk 1 och genomförs till skillnad från övriga tester en-till-en (lärare-elev).

 • AVK1 = snabbläsning av riktiga ord.
  Tid = 1 minut
 • AVK2 = snabbläsning av nonsensord.
  Tid = 1 minut

Intelligenta tester

Läsförkunskaper (BOK, FON, SYN, SEG) kartläggs endast fram till dess att eleverna har uppvisat att de behärskar respektive färdighet. Testerna stängs av när eleven uppnått målet för det specifika testet eller när eleven klarar snabbläsningen (AVK1 och AVK2) på minst nivå 3. Eleven har då via sin tekniska läsning visat på tillräckliga färdigheter inom Läsförkunskaper.

För elever i åk 2 och uppåt är det därför lämpligt att starta testningen med snabbläsningen eftersom det kan leda till att hela ABC-delen stryks och värdefull tid inte går åt till onödig kartläggning!

Den grundläggande grammatiska språkförståelsen (GRA) stängs i likhet med Läsförkunskapstesterna av när eleven visat på tillräckliga färdigheter. GRA-testet består av två delar - en inledande del som kartlägger ett mycket basalt ordförråd och en testdel som kartlägger den grammatiska språkförståelsen. Om eleven inte klarar minst 50% av ordfrågorna stängs testet ner utan resultat eftersom eleven då saknar den ordförståelse som krävs för att kunna göra själva testet.

Läsförståelsetesterna (LÄS1, LÄS2, LÄS3) öppnas upp successivt från åk 1 & framåt. För elever som redan i åk 1 (eller tidigare) kan läsa med viss förståelse (minst nivå 3 på LÄS1) låses nästa nivå upp automatiskt. För elever som klarar LÄS2 på minst nivå 3 öppnas även LÄS3 upp. På så vis fångas även de allra starkaste läsarna in och kartläggs på en relevant nivå.

Rättstavningstesterna (DIK1, DIK2) öppnas upp om eleven klarar av övningsfrågan i respektive test på maximalt 4 försök. För att DIK2 ska öppnas krävs dessutom att eleven har klarat av att stava rätt på minst 50% av orden i DIK1.