Sammanfatta texter

Genom att sammanfatta en text med egna ord kan man öka förståelsen.

Läsförståelse

Skriv ut!

Beskrivning

Läsförståelsestrategier hjälper eleverna att bli mer aktiva, ifrågasättande, förutseende och “problemlösande” läsare, vilket i sin tur stärker förståelsen. För att vara effektiva måste lässtrategier användas upprepade gånger och bli en naturlig del av elevens läsande - helst närhelst en elev läser en text.

Lässtrategin att sammanfatta text ökar förståelsen

Att under läsningen kunna markera viktig information i texten för att kunna sammanfatta det viktigaste är en strategi som ökar förståelsen. Genom att markera nyckelord och sammanfatta vad texten handlat om befäster eleverna den kunskap texten är avsedd att förmedla.

Här handlar det om att fånga upp det viktigaste i texten och det kräver egentligen att man redan har förstått den. Så för hela texter är det inte en bra förståelsestrategi, men det kan vara bra att lära sig att stanna upp och ställa frågor på det man just läst “Vad har jag läst mig så här långt?”, “Vem har gjort vad?”, "Vad handlar det här stycket om?". Själva processen att sammanfatta, hjälper eleven att bättre förstå och minnas det viktigaste i texten.

  • Läs igenom en del av texten. Är det en längre text så är det bra att läsa stycke för stycke.

  • Stanna upp och fundera på det du just läst - Vad har hänt? Vad handlar det om? Läs gärna om stycket en gång till.

  • Markera nyckelord. Vissa ord är extra viktiga och fångar upp budskapet i texten mer än andra. Försök att markera de nyckelord som är viktiga för att förstå och komma ihåg texten. Tips! Ibland kan man även ha god hjälp av rubriker som ofta innehåller viktiga sammanfattande ord.

  • Sammanfatta. Försök att med hjälp av nyckelorden återberätta med egna ord vad texten du just läst handlar om.

Genomförande:

Strategin för att försöka sammanfatta text man har läst kan tillämpas med vilken typ av text som helst. Det viktiga är att lära sig att stanna upp och fråga sig själv vad man just läst - inte att sammanfatta exakt vad en text har berättat i helhet. Som med all undervisning är det oerhört viktigt att exemplifiera och modellera hur man gör så gör övningen med hjälp av högläsning av en kortare text först innan eleverna får arbeta på egen hand.

  1. Gå igenom och exemplifiera / modellera strategin i praktiken med en text inför dina elever först. (Det kan vara tex nyhetsartikel, faktatext mm)

  2. Låt därefter eleverna läsa vidare i texten på egen hand

  3. Uppmana eleverna att stanna efter varje stycke och fundera över vad de har läst, vad som har hänt, och vilka ord som är extra viktiga för att sammanfatta texten.

  4. Låt eleverna skriva ner eller stryka under nyckelord.

  5. Exemplifiera / modellera strategin i praktiken med ett eller flera ord och uttryck från elevernas lista.

  6. Tillämpa strategin gemensamt i grupp först därefter enskilt eller i mindre grupper.

Genom att använda denna övning vid olika lässammanhang kommer eleverna successivt utveckla sin förmåga att använda strategin. Det är viktigt att du som lärare är med och stöttar och påminner om strategin vid upprepade tillfällen för att den på sikt ska användas av eleven självständigt utan påminnelser eller stöttning från dig.