Ljud i namnet

I denna lek får eleverna träna upp sin fonologiska medvetenhet genom att identifiera enskilda ljud i sina egna och klasskompisarnas namn.

Läsförkunskaper

Beskrivning

Syftet med övningen är att identifiera enskilda språkljud (fonem) i ord. Denna övning är särskilt lämplig för de elever som ännu inte klarar av att uppfatta och identifiera vissa ljud.

Förberedelser innan lektionen:

Välj ut ett antal bokstavsljud som eleverna ska analysera. Lämpligen börjar man med konsonanter man kan hålla ut (enklast är f, l, m, n, r, s, v och l) samt ord/namn där vokalerna har lång vokalklang (välj tex hellre långtklingande Iiii som i Ida än kort I som i Isabell).

Genomförande

  1. Berätta att ni ska göra en ljudövning tillsammans. Förslagsvis testar man om eleverna kan identifiera ljuden för de bokstäver man har arbetat med. Läraren säger: ”Finns ljudet nnnn i mitt namn? Lina?” Eleven ska rita ett x på sin tavla om man hör det aktuella ljudet eller ingenting om man inte hör ljudet. Sedan håller man upp sin tavla så att läraren kan se. På så sätt kan man snabbt få en kunskap om enskilda elevers förmågor.

  2. Ett nytt namn väljs, förslagsvis ett namn på någon av eleverna. Lyssna efter ljudet och be sedan eleverna kryssa för om de hör det aktuella ljudet ljudet. Det är viktigt att man som lärare är observant på att alla elever verkligen hänger med. Upprepa övningen med alla elevers namn.

Bonusövning En stegring av uppgiften är att eleverna ska identifiera var i namnet ett visst ljud återfinns. Finns det först, sist eller inuti ordet/namnet? Läraren skriver namnet på tavlan samtidigt som hela klassen gemensamt ljudar det.