Förutspå innehållet

Genom att försöka lista ut vad en text ska handla om aktiveras våra förkunskaper och vår förståelse av texten kan därmed öka.

Läsförståelse

Beskrivning

Läsförståelsestrategier hjälper eleverna att bli mer aktiva, ifrågasättande, förutseende och “problemlösande” läsare, vilket i sin tur stärker förståelsen. För att vara effektiva måste lässtrategier användas upprepade gånger och bli en naturlig del av elevens läsande - helst närhelst en elev läser en text.

Lässtrategin att förutspå en text ökar förståelsen

Att förutspå har som syfte att skapa en överblick över textens uppbyggnad och innehåll redan innan man börjat med själva läsandet. För att förutspå en text tittar man på textbaserade ledtrådar som rubriker och underrubriker såväl som på visuella ledtrådar som bilder och diagram. Här aktiverar man sina förkunskaper inom området. Förkunskaper tillsammans med ledtrådarna ger en möjlighet att fundera på vad texten kommer handla om - vi kan förutse. När vi sedan läser får vi se om det vi trodde skulle hända gjorde det eller om något annat skedde istället. Vi är förberedda och får ut mer av och förstår texten bättre.

  • Titta igenom texten. Är det en längre text så läs rubriker och underrubriker samt kika på bilder, illustrationer och bildtexter.

  • Fundera på vad du tror att texten handlar om - Vad kan du om ämnet sedan tidigare? Vad handlar rubrikerna om? Vad visar bilderna? Vad tror jag att texten handlar om?

  • Läs igenom texten. Stanna upp och se om dina förutsägelser var korrekta.

  • Reflektera. Fundera på vilka förutsägelser som slog in och vilka som inte slog in.

Genomförande:

Strategin för att försöka förutspå vad en text handlar om kan tillämpas med vilken typ av text som helst. Det viktiga är att lära sig att aktivera sina förkunskaper och försöka förutse vad texten kommer handla om för då blir den lättare att läsa och förstå.

Som med all undervisning är det oerhört viktigt att exemplifiera och modellera hur man gör så gör övningen med hjälpatt visa upp en text och hur du tillämpar strategin innan eleverna får arbeta på egen hand.

  1. Gå igenom och exemplifiera / modellera strategin i praktiken med en text inför dina elever först. (Det kan vara tex nyhetsartikel, faktatext mm)

  2. Låt därefter eleverna tillämpa strategin med stöttning på egen hand

  3. Uppmana eleverna att fråga sig själva: Vad tror du att texten handlar om? Vad tror du att vi kommer få veta?

  4. Låt eleverna läsa igenom texten och se om det de förutspådde slår in eller ej.

Genom att använda denna övning vid olika lässammanhang kommer eleverna successivt utveckla sin förmåga att använda strategin. Det är viktigt att du som lärare är med och stöttar och påminner om strategin vid upprepade tillfällen för att den på sikt ska användas av eleven självständigt utan påminnelser eller stöttning från dig.