Användarvillkor

Senast uppdaterade 2020-02-07

1. Om LegiLexi stiftelse (”LegiLexi”)

LegiLexi är en icke vinstdrivande stiftelse med visionen att alla barn i Sverige ska lära sig läsa ordentligt innan de lämnar den svenska grundskolans lågstadium. LegiLexis verksamhet fokuserar på att verka kompetensutvecklande och stödjande för främst lågstadielärare för att genom dem nå ut till alla barn i Sverige. I första hand utvecklar LegiLexi digitala produkter och tjänster samt fortbildande material för såväl lärare som elever. Vissa produkter finns även att tillgå i analogt format.

LegiLexi har i samarbete med svenska läsforskare bland annat utvecklat och kvalitetssäkrat ett heltäckande testverktyg som mäter och kartlägger lågstadieelevers läsförmåga. Vid användning av LegiLexis testverktyg kan skolpersonal (nedan kallade ”Lärare”) eller andra personer som har registrerat ett konto (forskare, lärarstudenter, logopeder, föräldrar m.fl., nedan kallade ”Användare”) testa sina elever i olika läsfärdighetstester för att via dessa tester kartlägga elevens individuella läsförmåga. Läsförståelse är här definierad som produkten av avkodning och språkförståelse och LegiLexis tester kartlägger såväl specifika färdigheter inom varje område som bedömer helheten.

För att kunna nyttja LegiLexis tester med tillhörande administrations- och analysgränssnitt samt www.jagharläst.se (gemensamt kallade ”Verktyget” nedan) krävs att Lärare/Användare godkänner dessa användarvillkor (”Villkoren”).

2. Verktyget

Via LegiLexis hemsida får Lärare/Användare som har registrerat sig tillgång till Verktyget. Verktyget i sin helhet används för att kontinuerligt kartlägga och följa elevernas läsinlärning över tid för att därigenom bättre kunna anpassa undervisningen utifrån elevernas faktiska behov. LegiLexis tester är utvecklade för att genomföras digitalt, men möjlighet finns även att genomföra testning analogt (papper och penna).

När en Lärare/Användare skapar ett personligt konto väljer Läraren/Användaren sin kommun och kan därefter koppla sitt konto till en specifik skola eller välja skolan ”Övrigt”. Lärare/Användare som kopplar sitt konto till en specifik skola är införstådda med att skolans huvudman inklusive skolans ledning och övrig personal genom detta kan komma att ta del av såväl Lärarens/Användarens personuppgifter samt registrerade elevers personuppgifter inklusive resultat via rapporter som genereras i systemet.

När en Lärare/Användare har skapat ett personligt konto kan Läraren/Användaren registrera en eller flera klasser samt lägga till sina elever i dessa klasser. En Lärare/Användare behöver inte registrera några personuppgifter för eleverna i systemet, men användarupplevelsen förbättras om elevens namn registreras och för maximera nyttan av analysen bör eleverna registreras med rätt årskurs och kursplan då målnivåer i Verktyget är kopplade till dessa. För bästa möjliga användarupplevelse registreras dock normalt sett elevens förnamn, efternamn, kön, födelseår samt födelsemånad i tillägg till redan nämnda årskurs och kursplan.

En Lärare kan dela sin/-a klass/-er till andra Lärare registrerade på samma kommun och skola. När en Lärare delar en klass får den mottagande kollegan tillgång till samma uppgifter som Läraren själv har avseende den delade klassens data och eleverna i den delade klassen. Den eller de personer som en Lärare delar sin klass med kan genomföra testning med dessa elever via sitt eget personliga konto, men kan inte ändra några av elevernas uppgifter. Läraren som registrerat klassen och eleverna styr över delningen och kan när som helst ta bort delningen.

En Lärare kan flytta sin/-a klass/-er till en annan Lärare under förutsättning att denne är registrerad på samma kommun och skola. Den mottagande Läraren måste bekräfta att den tar emot klassen innan flytten är fullbordad. Detta då kontrollen över elevernas uppgifter följer med till den mottagande Läraren. När en klass är flyttad kan den ursprungliga klassägaren (Läraren) inte längre se någon data relaterad till klassen eller eleverna som ingår i den.

I den händelse att en Lärare byter arbetsgivare och/eller skoltillhörighet alternativt vill stänga ner sitt konto måste Lärarens konto först tömmas på elever. Lämpligen sker detta genom flytt av klass/-er till kvarvarande kollegor på skolan. LegiLexi förbehåller sig rätten att på skriftlig begäran från skolhuvudman eller behörig Lärare på skola flytta elever från inaktivt konto så att elevdatan görs tillgänglig för de Lärare som fortsatt arbetar med eleverna.

LegiLexi äger rätt att använda statistik (anonymiserad data) genererad via användning av verktyget för vidareutveckling av verktyget, utveckling av nya verktyg eller andra tjänster, rapportering, marknadsföring och som underlag för exempelvis läsforskning. LegiLexi äger också rätt att genomföra gallring av inaktiva konton. Inför en sådan gallring ska LegiLexi skriftligen via Lärarens angivna epostadress informera om att gallring kommer ske om kontot inte aktiveras.

3. LegiLexis behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter om elever och Lärare som använder Verktyget är skolans huvudman. LegiLexi är personuppgiftsbiträde för behandlingen av personuppgifterna. Det bör därför finnas ett PUB-avtal mellan LegiLexi och skolans huvudman. Om ett sådant inte finns kan Läraren kontakta LegiLexi för att sätta ett sådant på plats på gdpr@legilexi.org.

Om Användaren inte registrerar ett användarkonto på uppdrag av en skolhuvudman är Användaren, gentemot LegiLexi, själv ansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Användaren garanterar i så fall att Användaren har en laglig grund för behandlingen av personuppgifterna. Kontakta LegiLexi för att teckna ett eventuellt PUB-avtal i dessa situationer.

För att kunna använda Verktyget krävs att Läraren/Användaren skapar ett personligt konto hos LegiLexi. Läraren/Användaren bestämmer själv vilken information denne lämnar om sig själv vid registrering av sitt konto. Det enda som är obligatoriskt att fylla i korrekt är epostadressen eftersom den används för att kunna verifiera kontot och för att logga in i systemet. För övriga fält krävs att ett värde lämnas, men det räcker att endast registrera valfritt tecken istället för exempelvis namn, telefonnummer etc. För att få en bra användarupplevelse och möjliggöra samarbete med kollegor inom samma skola och kommun bör Läraren registrera sig i rätt kommun och koppla sig till aktuell skola (arbetsplats).

Läraren/Användaren anger även ett personligt lösenord. Läraren/Användaren åtar sig att hantera lösenordet så att det inte kan komma andra till del.

De registrerade uppgifterna kan Läraren/Användaren när som helst ändra via sin personliga profilsida (”min profil”) i inloggat läge på LegiLexis hemsida. För att kunna ändra arbetsort och/eller arbetsgivare krävs att Läraren/Användaren först tömmer sitt konto på elever.

4. Rättighetsupplåtelse

Alla varumärken, loggor, domännamn och andra kännetecken för LegiLexi, rättigheter som ingår i Verktyget och dess innehåll, inklusive text såsom tester (tillgängliga både i digital version samt i analog version för testning via papper), bild, programvara, ljud- eller videofiler eller dokumentation, är LegiLexis eller dess licensgivares egendom. LegiLexi ger Läraren/Användaren härmed en begränsad, icke-exklusiv rätt att använda Verktyget och innehållet däri. Läraren/Användaren får därmed en rätt att använda innehåll och material som görs tillgängligt på Verktyget men får inte någon rätt i övrigt att förfoga över dessa eller några kännetecken. Förutom om annat anges specifikt i Verktyget får Läraren/Användare därför inte publicera, sprida, underlicensiera, översätta eller kopiera upphovsrättsligt skyddat material, varumärken eller annan immaterialrättsligt skyddad information utan föregående skriftligt samtycke från LegiLexi.

5. Tekniska begränsningar och ändringar

LegiLexi lägger ner skäliga ansträngningar för att hålla Verktyget tillgängligt. Tillfälliga avbrott kan trots detta från tid till annan uppstå. LegiLexi kan också komma att när som helst upphöra att erbjuda vissa eller alla tjänster eller stänga ner vissa delar av Verktyget. Alla sådana ändringar görs helt och hållet enligt LegiLexis godtycke och utan några förpliktelser eller ersättningsskyldighet gentemot Läraren/Användaren eller dess huvudman. Läraren/Användaren förstår och accepterar att LegiLexi inte har någon skyldighet att upprätthålla, uppgradera eller erbjuda support för Verktyget.

6. Giltighet och ändringar i Villkoren

LegiLexi kan komma att ändra Villkoren. När LegiLexi gör ändringar i Villkoren som LegiLexi anser är väsentliga kommer LegiLexi att meddela Läraren/Användaren via epost. Genom att fortsätta använda Verktyget därefter har Läraren/Användaren lämnat sitt samtycke och godkännande till sådana ändringar. Om Läraren/Användaren inte samtycker till ändringarna är Lärarens/Användarens enda möjlighet att sluta använda Verktyget.