Testerna

LegiLexi har ägnat flera år till att utveckla, testa och kvalitetssäkra en serie tester som används för att följa alla elevers läsutveckling under lågstadiet. Testerna visar snabbt om någon elev inte hänger med och insatserna kan då sättas in tidigt och med rätt fokus. Alla kan ha nytta av LegiLexi - både de som inte kommit igång med sin läsning riktigt och de som läser med bra flyt och förståelse!

För vilka elever passar LegiLexi?

Jag har elever som inte kan läsa - då är det väl ingen idé att testa?

Många av LegiLexis deltester kartlägger elevernas färdigheter inom delar av läsningen som faktiskt inte kräver någon egen läsning såsom ordförråd, fonologisk medvetenhet, bokstavskunskap och hörförståelse. Vår rekommendation är att låta alla elever i klassen genomföra alla deltester utifrån sina förutsättningar. När du om några månader genomför LegiLexi igen kommer förhoppningsvis alla elever ha progression inom ett eller flera områden av sin läsning. Vissa elever kan dessutom mycket mer än vi ibland tror så låt dem försöka!

Vissa av mina elever klarar inte av läsförståelsen - kan vi hoppa över dessa deltester då?

LegiLexi har tre olika läsförståelsetester och de är anpassade efter respektive årskurs (åk1-3). Inom varje deltest sker en progressiv svårighetsökning. Vår rekommendation är att låta alla elever i klassen genomföra alla deltester utifrån sina förutsättningar. Läsförståelsetesterna är tidsbegränsade vilket innebär att de stängs ner efter 5, 7 respektive 8 minuter. Om eleven själv tydligt visar att hen inte vill försöka längre kan du som lärare avsluta testningen. Det är då viktigt att du manuellt registrerar nollresultat på de delar som eleven inte genomfört.

 

Testperioder

Vad är en testperiod?

En testperiod är precis vad det låter som, en period under vilket du kan genomföra testet. LegiLexi har tre testperioder varje läsår – under varje testperiod så kan varje elev genomföra testet en gång.

Höst: 1 augusti – 30 november

Vinter: 1 dec – 31 mars

Vår: 1 april – 31 juli 

Varför finns det flera testperioder?

För att LegiLexis verktyg ska stödja ett formativt arbetssätt som hjälper barnen utvecklas rekommenderar vi starkt att du genomför testet 3 gånger per läsår. Då kan du sätta in åtgärder i tid och utvärdera deras effektivitet kontinuerligt. Om testet genomförs för sällan riskerar det att endast bli en summativ utvärdering av elevernas kunskaper. Se årsöversikten här.

 

Papperstester vs digitala tester

Är det någon skillnad på testerna om man gör dem på papper vs digitalt?

Det är exakt samma tester som görs och testerna är kvalitetssäkrade både i pappers- och den digitala versionen. Att testa digitalt via testportalen har stora fördelar: Läraren slipper rättningen och eleverna som testas ges möjlighet att arbeta i sin egen takt. Eleverna ser bara en uppgift i taget och vår uppfattning är att de allra flesta får en större arbetsro och koncentrerar sig bättre vid digital testning.

Måste man ha iPads för att genomföra testningen digitalt?

Nej, vår testportal är plattformsoberoende och fungerar på de flesta datorer och plattor.

 

Testkvalitet och utveckling

Har LegiLexis tester hög validitet?

Ja, under vårterminen 2017 gjordes en validering av LegiLexis tester mot DLS bas och DLS med hög validitet. Hög validitet innebär att testerna mäter det man vill att de ska mäta. Ta gärna del av forskarnas artikel om hur LegiLexis tester är utvecklade och kvalitetssäkrade. 

Har LegiLexis tester hög reliabilitet? 

Ja, under läsåret 2016-2017 genomfördes reliabilitetsmätningar som gav en hög reliabilitet. Hög reliabilitet innebär att tillförlitligheten är hög i testerna, dvs att man får samma resultat under samma förutsättningar. Ta gärna del av forskarnas artikel om hur LegiLexis tester är utvecklade och kvalitetssäkrade. 

Är LegiLexis tester normerade?

Nej. Vid utformningen av våra tester gjordes flera avvägningar. Ett var att frågorna skulle vara av en ökande svårighetsgrad. Detta för att testerna då kan kortas ner utan att förlora i tillförlitlighet. En annan avvägning som gjordes på flera tester var att alla elever som behärskar färdigheten ska kunna få maxresultat. Båda dessa faktorer påverkar fördelningen av resultat så att de inte bildar en normalfördelningskurva. Därmed är det inte lämpligt att genomföra en normering, då denna skulle bli missvisande. Eftersom en normering inte kan genomföras så kan inte heller staninevärden tas fram.

Har LegiLexis tester staninevärden?

Nej. Den viktigaste anledning till att LegiLexi valt att inte applicera staninevärden på våra tester är att de har en tendens att bli fundamentalt missvisande. Skillnaden mellan stanine 3 och stanine 5 kan vara några få poäng och inom marginalen för statistisk osäkerhet, men ändå ge stora effekter på vilka åtgärder som sätts in. Vi använder oss istället av målnivåer som är direkt kopplade till Lgr11 och Skolverkets bedömningsstöd. Varje elevs prestation mäts mot målen i dessa.

Relativa betyg togs bort från svenska grundskolan 1994 och relativa mått såsom stanine används sällan inom andra ämnen eller professioner nuförtiden. LegiLexis tester använder sig inte av relativa mått eftersom det inte räcker att en elev är bättre än andra eller över medel - alla elever måste faktiskt nå målen och lära sig läsa!