Analys & målnivåer

Att "bara" testa och kartlägga dina elever gör sällan någon större nytta. Det är när du sätter dig in i elevernas resultat och utveckling över tid som du kommer upptäcka den stora nyttan med kontinuerlig kartläggning. Så tag för vana att inte bara planera in och genomföra testning med eleverna utan planera även in tid för att analysera resultaten och med hjälp av analysen planera för den fortsatta undervisningen. Tänk på att det kan vara bra att sitta tillsammans med kollegor och analysera och planera för kommande undervisning, extra stöd, nya utmaningar mm. 

Målnivåer

Vad innebär nivåerna?

LegiLexi använder en nivåskala med graderingen 1-6. Varje deltestresultat översätts till en nivå baserat på testets svårighetsgrad och de nationella målen applicerade på just det området. Till nivåskalan har vi även kopplat målen för årskurs 1-3, så att 

 • Nivå 5 = Mål VT åk 3
 • Nivå 4 = Mål VT åk 2
 • Nivå 3 = Mål VT åk 1

Notera att LegiLexi jobbar med målnivåer och inte med observationsgränser. När en elev blivit grön på LegiLexi så innebär det i praktiken att eleven är mycket stark inom detta färdighetsområde och utan några som helst tvivel behärskar färdigheten utifrån sin skolålder. LegiLexis tester är mycket finmaskiga och vi har högt ställda krav för att man som elev ska "bli grön". Att bli grön på LegiLexi är inte samma sak som att nå en lägsta godkänd nivå inom exempelvis nationella prov eller bedömningsstöd utan det kräver normalt sett att eleven på flera uppgifter visat sig behärska färdigheten i fråga. 

Vad innebär de olika färgerna?

För elever i åk 1-3 visas vissa resultat färgkodade.

 • Grönt = har uppnått målet eller mer för sin egen årskurs 
 • Gult = Nära att nå målet för sin årskurs
 • Orange = Har långt kvar att nå målen för sin årskurs

OBS! Eftersom målen är för slutet av vårterminen i respektive årskurs så är det helt normalt att endast ett fåtal elever är "gröna" inom något område i början av höstterminen. Många kommer vara både "gula" och "oranga", men det kan alltså vara helt i sin ordning.

  

Analysera Klassresultat

När testerna är genomförda loggar du in på ditt konto på legilexi.org och vi rekommenderar att börja analysarbetet på sidan Klassresultat. Här är alla elevers resultat sammanfattade inom de olika huvudområdena (Läsförkunskaper, Avkodning, Språkförståelse och Läsförståelse).

Här är en kort film om analys av Klassresultat

Vi redovisar i sammanfattningen alltid det lägsta uppnådda resultatet inom respektive område. Notera att du kan klicka på rubrikerna (Avkodning, Språkförståelse och Läsförståelse) och därigenom sortera i fallande eller stigande ordning inom respektive område. Detta är hjälpsamt i analysen då det oftast är mest intressant att titta på "svansarna" i klassen, dvs de elever som presterar långt under eller långt över förväntan. Dessa elever är de som särskilt bör analyseras för att se om man befarar att de inte kommer nå målen (då ska stöd skyndsamt sättas in) eller om man bedömer att detta är elever som behöver extra utmaningar för att komma vidare i sin utveckling. 

 • Läsförkunskaper 
  FON: Fonologisk medvetenhet
  BOK: Bokstavskunskap
  Här redovisas endast huruvida eleven når målen eller ej. Om eleven har nått minst nivå 4 på båda deltesterna som inkluderas här visas det som en grön bock och en datumstämpel, tex "Vinter19/20". Det betyder att i testperioden Vinter 19/20 nådde denna elev målet och därmed behöver hen inte göra om dessa två deltester igen i framtiden.
 • Avkodning 
  AVK1: Ortografisk avkodning
  AVK2: Alfabetisk avkodning
  Här visas den för eleven lägsta uppnådda nivån av dessa två deltester. En elev kan alltså ha läst 100 ord på en minut och trots detta visas som nivå 2 pga att eleven inte lyckats läsa tillräckligt många nonsensord. För att gå vidare i analysen måste du klicka in dig på elevens resultatsida.
 • Språkförståelse 
  ORD: Ordförråd
  HÖR: Hörförståelse
  Här visas den för eleven lägsta uppnådda nivån av dessa två deltester. 
 • Läsförståelse
  LÄS1: Korta tester
  LÄS2: Längre texter
  LÄS3: Faktatexter
  Här redovisas det lägsta uppnådda nivån av de för elevens åk obligatoriska deltesterna inom detta område. I åk1 är det alltid resultatet av LÄS1, från och med åk 2 visas det lägsta av resultaten från LÄS1 och LÄS2. Elever i exvis åk2 som når nivå 5 i denna sammanfattning har alltså nått minst nivå 5 på två av tre läsförståelsetester. För att se vad hen presterat i testet faktatexter måste du klicka in dig på elevens resultatsida.

Titta gärna på denna korta instruktionsfilm om hur du analyserar klassens resultat.

Klicka på elevens namn under klassresultat för att komma gå vidare i analysen på elevens resultatsida.

 

Analysera Elevresultat

Klassresultat i all ära, men det är endast en sammanfattning och analysen där syftar mer till att välja ut vilka elever du vill analysera mer ingående. I en normal klass behöver man inte analysera varje individ ingående vid varje testtillfälle, men vissa elever sticker sannolikt ut med låga, höga eller oväntade resultat och dessa brukar vara intressanta att analysera. Sedan har du förhoppningsvis bra stöd från Elevresultat-sidan inför utvecklingssamtal och liknande för alla elever.

Det första du ser på Elevresultat är en sammanfattning som i mångt och mycket påminner om den från Klassresultat. I tillägg till informationen finns här också en individuell rekommendation och länkar till fördjupande läsning (för dig som lärare) och övningar (för eleven att komma vidare i sin läsutveckling). Det är dock forfarande en statisk "här-och-nu"-bild som visas:

Scrollar du lite längre ner på Elevresultat så får du tillgång till elevens alla resultat inte bara från nuvarande testning utan också historiska resultat. Det gör att du här enkelt kan följa elevens utveckling över tid. En viss nivå på ett deltest är förvisso intressant, men än mer intressant blir det när man kan sätta den i relation med tidigare resultat. Elever som ligger stilla under flera på varandra följande testomgångar står stilla i sin utveckling och det är ju olyckligt oavsett om det är från en initialt låg eller hög nivå. Målet är att se en progression från varje testomgång:

I stapeldiagrammet ovan redovisas elevens senast tre testomgångar och resultaten är samlade per deltest och färdighetsområde.

Vi ser här en elev som

 • Når målen för Läsförkunskaperna. Eleven gör inte längre om dessa deltester.
 • Inom området Avkodning har en något långsam utveckling över tid både på vanliga ord och nonsensord. Eleven, som går i åk 2, når knappt målet för åk 1 med avseende på avkodningen och bör sannolikt få lite extra stöd inom detta område.
 • Inom Språkförståelse är ordförrådet bra om än lite väl stabilt, men vi ser en tydlig förbättring inom hörförståelse.
 • När det gäller Läsförståelse har eleven inte utvecklats mycket under det senaste året. Målet för eleven är att nå minst nivå 4 på LÄS1 (kort text) och LÄS2 (lång text) innan sommarlovet och eleven har en hel del arbete kvar för att vi ska kunna slappna av helt. 

Titta gärna på denna korta instruktionsfilm om att analysera elevens resultat.

 

Analysera felrapporten

Varje elev som genomfört testningen digitalt får en ifylld felrapport. Denna är inte tänkt som en "att göra lista" med ord att lära sig eller så utan kan användas som ett stöd i ditt analysarbete. Felrapporten ligger länkad i meningen "Vill du ha mer information om vilka fel eleven har gjort? Klicka här för en fullständig felrapport." direkt under diagrammet Deltestresultat över tid.

Här är en film som visar var felrapporten finns och ger tips om hur du ska tolka den.

Det mest intressanta att analysera i felrapporten är elevens resultat av de olika läsförståelsetesterna:

Här syns nämligen tydligt hur eleven läser. I exemplet ovan har vi en elev i åk2 som läser med god förståelse på både de korta och de längre texterna. Trots detta ser vi att eleven inte har hunnit svara på alla frågor utan tiden har tagit slut innan eleven hann klart. Det i sig är ingen fara så länge vi kan se att eleven läst noggrant och haft en hög andel rätt svar av de besvarade frågorna. 

I LÄS1 (Läsförståelse kort text) räcker tiden nästan till och eleven har 9 rätta svar, 2 fel och 1 obesvarad. I LÄS2 som har längre och mer komplicerade texter så har eleven 8 rätt, 2 fel och 8 obesvarade frågor. Eleven hann alltså inte mer än drygt hälften, men har en god förståelse på det den hann läsa. När vi testar faktatexter i LÄS3 blir det för komplicerat och eleven har där 4 fel, bara 1 rätt och hela 7 obesvarade frågor. 

Felrapporten är ett bra extra stöd i analysen så kom ihåg att kika på den!