Venndiagrammet - jämför olika typer av texter

45 min

Participant icon Helklass

Avancerad läsförståelse 1 - 6

Här får eleverna jämföra texter ur olika genrer och analysera likheter och skillnader både i språklig struktur och språkbruk och att få insikten att detta varierar beroende på texttyp.

 

Hur används materialet?

I denna uppgift används två texter av olika genre. I detta exempel så jämför vi en skönlitterär text med en faktatext men även andra texttyper kan med fördel jämföras på liknande vis. Säkerställ dock att texterna behandlar liknande ämnen.

 

 

Före läsningen
Rita upp ett Venn-diagram på whiteboardtavlan samt två staplar där nyckelord från de olika texterna ska skrivas. Dela ut lektionstexterna.

Titta på rubrik, bilder och ev bildtexter och fundera över vilken typ av text detta kan tänkas vara och vad den kan tänkas handla om/berätta. Låt eleverna förutspå två och två och och lyft några exempel i klassen.

Exempel på genomgång: Den första texten är en skönlitterär berättelse om en pojke som heter Elton vars bror älskar motorcross. Vi får följa Elton när han tittade på sin bror under en tävling och hur han får uppleva att hans bror faller och gör sig så illa att en ambulans måste tillkallas. Brodern förlorar tävlingen och bryter benet men för Elton är han ändå bäst i världen.Under läsningen
Högläs texten och låt eleverna påvisa om de ville utreda något nytt ord, ställa frågor eller berätta om sina inre bilder. Sammanfatta och plocka ut nyckelord vid lässtoppen och skriv sedan nyckelord i kolumnen för den skönlitterära texten på tavlan.

Läs färdigt den första korta berättelsen och ta er sedan an nästa text exakt på samma vis. Den andra texten är en faktatext. Använd som tidigare de lässtrategier som behövs. Förutspå före läsningen, red ut oklarheter, ställ frågor och plocka ut det viktigaste i texten. Skriv upp de nyckelord som ni hjälpts åt att plocka ut i kolumnen för faktatexten. Den text som användes som faktatext innehöll en hel del nya begrepp om motorcyklar och motorcykeltävlingar.Efter läsningen
Titta tillsammans på de nyckelord som plockats ut och fundera över om det finns några likheter i de två texter som lästs och bearbetats tillsammans. Likheterna förs in i Venndiagrammet där cirklarna korsar varandra. Studera därefter skillnaderna mellan texterna skriv dem i respektive texts cirkel. Studera även tillsammans de genretypiska dragen och sammanfatta vad respektive text har för typiska drag. Till exempel att en berättande text kännetecknas av att det finns en huvudperson och en handling. Att det uppstår något sorts problem som skall lösas. Att faktatexten ofta innehåller rubriker, underrubriker och bildtexter samt att den är beskrivande och förklarande.

I exemplet i denna lektionsplanering har texterna som använts varit berättande och beskrivande men det går bra att jämföra även andra texttyper på detta sätt. Tex. instruerande text, beskrivande text, argumenterande text, berättande text o s v.

 

I vårt inspirationsbibliotek finns massor att läsa. Artiklarna är baserade på forskning och skrivna av experter inom olika områden och läsfärdigheter. Läs till exempel mer om läsförståelse, hur du kan stimulera ett bra ordförråd och hur man bäst undervisar i läsförståelse.