Ringa in ljudet

30 min

Participant icon Helklass

Fonologisk medvetenhet 1 - 3

Syftet med övningen är att träna positionsanalys för att så småningom ”knäcka koden” och samtidigt träna läsriktningen.

Förkunskapskrav

Genomgångna ljud/bokstäver, kännedom om läsriktningen.

 

Material

Tavla / White board, eventuellt stencil.

 

Genomförande

Läraren väljer ut ett ljud som man ska göra en positionsanalys av – exempelvis o. Läraren väljer sedan ett ord som innehåller de ljud som man arbetat med. Exempelvis kan man välja ordet sola, om man arbetat med bokstavsljuden s, o, l och a. Läraren ritar sedan fyra rutor på tavlan. Antalet rutor ska överensstämma med antalet bokstäver och ljud i det valda ordet.

Läraren ljudar det valda ordet samtidigt som han eller hon pekar på ruta för ruta vid varje ljud som sägs.

  1. En elev kommer fram till tavlan och ringar in den ruta som överensstämmer med ljudets placering i ordet.
  2. Därefter skrivs den aktuella bokstaven i rätt ruta.

 

Uppföljning

När eleverna är säkrare på var i ordet ett visst ljud finns kan de arbeta i par eller enskilt med en stencil med bilder på. Föremålen ska vara kända för eleverna.  Det ska vara lika många rutor till bilden som det finns ljud i ordet och eleven ska ringa in/skriva bokstaven i rätt ruta. Man kan använda samma stencil till flera ljud om eleverna ringar in med olika färger, ex rött för s-ljudet, blått för t-ljudet.

 

Kommentar

Om man låter eleverna skriva dit den aktuella bokstaven i rätt ruta istället för att göra en ring övas kopplingen mellan ljud och bokstav mer effektivt.

 

I vårt inspirationsbibliotek finns massor att läsa. Artiklarna är baserade på forskning och skrivna av experter inom olika områden och läsfärdigheter. Läs till exempel mer om fonologisk medvetenhetbokstavskunskap och alfabetisk avkodning.