Att ställa frågor på, mellan och bortom raderna

45 min

Participant icon Helklass

Avancerad läsförståelse 2 - 6

Syftet med denna lektionsplanering är att träna eleverna att under sin egen eller andras läsningen ställa frågor om innehållet i texten och att reflektera över det lästa.

Förkunskapskrav:
Eleverna bör ha arbetat med läsförståelsestrategierna ”att förutspå” och ”att utreda nya ord och uttryck” tidigare.

 

Syfte med övningen:
Syftet med denna lektionsplanering är att träna eleverna i att under läsningen ställa frågor på innehållet i texten och att reflektera över det lästa. Eleverna ska bli medvetna om texters djup, och att viss information ges i texten, men att de själva också måste lägga till egen information för att förstå den.

 

Genomförande

Innan lektionen

Läs igenom den aktuella texten och fundera ut lässtopp. Fundera kring vilka frågor du skulle vilja belysa och vilka eventuella frågor eleverna skulle kunna ställa.

 

Före läsningen

Dela ut lektionstexten eller ta upp texten på storbild. Uppmana eleverna att läsa titlar och bilder. Låt dem sedan förutsäga vad de tror att texten kommer att handla om. Påminn eleverna om att de måste räcka upp handen under läsningen om något i texten är oklart.

Det kan vara bra att påminna eleverna om frågeord för att ge dem stöd när de själva ska formulera frågor. Skriv upp frågeorden ”Vem?”, ”Vad?”, ”Var?”, ”När?”, ”Vilken?” och ”Varför?” på whiteboardtavlan och läs dem högt. Förklara att eleverna ska formulera frågor som börjar med dessa ord när du stannar upp efter att ha läst ett avsnitt.

 

Under läsningen

Högläs texten. När eleverna reagerar på oklarheter i texten räcker de upp handen. Gör då en notering i texten och fortsätt läsa till ett naturligt stopp eller till nästa lässtopp. Diskutera sedan de nya orden och deras betydelse. Vid lässtoppen uppmuntrar du eleverna att ställa frågor på det du läst genom att använda sig av frågeorden.

Förklara för eleverna var de ställda frågorna hör hemma; på raderna, mellan raderna eller bortom raderna och be övriga elever besvara frågorna. När en elev ställer en fråga där svaret finns uttryckt i texten så hör frågan hemma på raderna. När en elev ställer en fråga som vi kan få fram svaret genom ledtrådar och genom att koppla ihop information samt dra slutsatser så hör den hemma mellan raderna. När en elev ställer en fråga som kan kopplas till egna erfarenheter och upplevelser så hör den hemma bortom raderna. För att visa detta extra tydligt är det bra att gå  tillbaka i texten och titta på var man kan hitta svaren (på raderna) eller de ledtrådar som leder fram till svaren (mellan raderna).

Formulera vid behov egna frågor som eleverna besvarar.Efter läsningen
Diskutera vad eleverna har tränat på och vilken nytta de hade av strategin att ställa frågor på texten. Genom att ställa frågor på en text skapas nyfikenhet och en vilja att få reda på svaret. Eleverna blir också medvetna om att allt inte står uttryckt i texten utan att man ibland måste leta ledtrådar eller koppla till sina egna erfarenheter.

För att tydliggöra detta med att ställa frågor på olika nivåer kan man med fördel skapa en ”frågetavla” i sitt klassrum. En tavla där frågeorden finns uppsatta och där de olika frågenivåerna illustrerats,

 

I vårt inspirationsbibliotek finns massor att läsa. Artiklarna är baserade på forskning och skrivna av experter inom olika områden och läsfärdigheter. Läs till exempel mer om läsförståelse och hur man bäst undervisar i läsförståelse.

Bilagor

Att läsa på_mellan_bortom raderna_1.pdf