Att ställa frågor bortom raderna och göra textkopplingar

45 min

Participant icon Helklass

Avancerad läsförståelse 3 - 6

Här får eleverna träna i att under läsningen reflektera över hur texten berör dem. De får träna på att göra kopplingar till egna erfarenheter och åsikter samt fundera över författarens syfte med texten.

Förkunskapskrav: Eleverna bör ha arbetat med läsförståelsestrategierna ”att förutspå” och ”att utreda nya ord och uttryck.” De bör också veta att det går att ställa olika typer av frågor på en text och känna till begreppen ”frågor på raderna”, frågor mellan raderna” och ”frågor bortom raderna”

Syfte med övningen: Syftet med denna lektionsplanering är att träna eleverna i att under läsningen reflektera över hur texten berör dem. De ska träna på att göra kopplingar till egna erfarenheter och åsikter  samt fundera över författarens syfte med texten. Eleverna skall också få möjlighet att arbeta i grupp utifrån en modell där alla elever skall få komma till tals och få delat talutrymme.

 

Genomförande:

Innan lektionen
Läst igenom den aktuella texten och fundera ut lässtopp

 

Före läsningen
Dela ut den aktuella texten eller visa den på storbild. Uppmana eleverna att förutspå vad de tror texten kommer att handla om utifrån rubrik och bilder. Påminn eleverna om att de måste räcka upp handen om någonting i texten är oklart.

Bra frågor att ställa under och efter läsningen är till exempel:

  • Vad tänker du om detta?
  • Hur skulle du göra i samma situation?
  • Vad kan vi lära oss av innehållet i texten?
  • Vad försöker författaren säga med texten?

 

Under läsningen

Högläs texten. När eleverna reagerar på oklarheter i texten räcker de upp handen. Gör då en notering i texten och fortsätt läsa till ett naturligt stopp eller till nästa lässtopp. Diskutera de nya orden och dess betydelse.

 

Efter läsningen

Dela in eleverna i smågrupper om ca 4 st. Bestäm tillsammans med eleverna vem som ska vara sekreterare och skriva ner de frågor som ställs i gruppen. Använd följande arbetsgång

  1. Låt varje elev på egen hand fundera på frågor kring textinnehållet där svaret hör hemma hos läsaren själv. I hans/hennes åsikter eller upplevelser (Frågor bortom raderna)
  2. Låt varje elev i tur och ordning ställa en fråga som övriga i gruppen får svara på.
  3. på frågor ”Bortom raderna”: - Hur skulle du ha gjort i den situationen? – Varför tror du att författaren skrev den här texten? Har du lärt dig någonting av att läsa den här texten?
  4. Låt även den elev som ställt frågan svara på den.
  5. Uppmana sekreteraren att skriva ner frågan. Japp – bara frågorna..

 

När eleverna gått varvet runt och alla har fått ställa en fråga samt svara på den diskuterar eleverna vilka frågor som var bäst. Frågor som gett bra svar och upphov till funderingar. Varje grupp redovisar inför klassen vilken eller vilka frågor som de valt ut. Under tiden skriver du ner dessa frågor och låter de elever som vill berätta om sina tankar och svar kring dessa frågor. Om tid finns låt eleverna skriva välja en eller två frågor som de skriver svar på i en läslogg.

 

Utrustning som krävs: Om möjlighet finns är det tacksamt att visa på rubriker och bilder på overhead eller smartboard.

 

 

I vårt inspirationsbibliotek finns massor att läsa. Artiklarna är baserade på forskning och skrivna av experter inom olika områden och läsfärdigheter. Läs till exempel mer om läsförståelse, hur du kan stimulera ett bra ordförråd och hur man bäst undervisar i läsförståelse.