Att sammanfatta en skönlitterär text

45 min

Participant icon Helklass

Avancerad läsförståelse 2 - 6

Syftet med denna lektionsplanering är att eleverna ska bli medvetna om hur en berättelse är uppbyggd med början, handling och slut. Sagor har en tydlig berättelsestruktur och passar därför extra bra till det här arbetet.

Förkunskapskrav: Eleverna bör ha arbetat med läsförståelsestrategierna att förutspå och att utreda nya ord och uttryck tidigare. Eleverna bör också vara bekanta med begreppet nyckelord och vad som avses med detta.

Syfte med övningen: Syftet med denna lektionsplanering är att eleverna ska bli medvetna om hur en berättelse är uppbyggd med början, handling och slut. Sagor har en tydlig berättelsestruktur och passar därför extra bra till det här arbetet men vilken skönlitterär text som helst går att använda.

 

Genomförande:

Innan lektionen

Läs igenom den aktuella texten och funderat ut lässtopp.

 

Före läsningen

Dela ut lektionstexten eller visa den på storbild. Rita upp eller visa ett berättelseschema på storbild. Berätta att ni genom att använda detta schema kommer att kunna återberätta sagan/ berättelsen med början, handling och slut med fokus på händelse, person och miljö. Förutspå vad texten kommer att handla om och påminn eleverna om att de måste räcka upp handen under läsningen om något i texten är oklart.

Bra frågor att ställa under och efter läsningen är till exempel:

  • Början: Vad hände först? Vilka var med? Var hände det?
  • Handlingen: Vad hände? Vad hände sedan? Vilka var med? Var hände det?
  • Slutet: Vad hände till slut? Vilka var med? Var hände det?

 

Under läsningen
Högläs texten. När eleverna reagerar på oklarheter i texten räcker de upp handen. Gör då en notering i texten och fortsätt läsa till ett naturligt stopp eller det uttänkta lässtoppet. Utred eventuella oklarheter tillsammans. Stanna vid lässtoppen och uppmana eleverna att berätta vad de tyckte var viktigast. Plocka tillsammans ut nyckelord och skriv in dem i berättelseschemat.  Återberätta sedan med hjälp av nyckelorden hela det lästa avsnittet tillsammans med eleverna innan du läser vidare. Upprepa proceduren till nästa lässtopp.

 

Efter läsningen
Samla in texterna. Låt eleverna återberätta sagan/berättelsen muntligt för varandra utifrån nyckelorden som står i berättelseschemat på tavlan.  

 

I vårt inspirationsbibliotek finns massor att läsa. Artiklarna är baserade på forskning och skrivna av experter inom olika områden och läsfärdigheter. Läs till exempel mer om läsförståelse, hur du kan stimulera ett bra ordförråd och hur man bäst undervisar i läsförståelse.

Bilagor

Berättelseschema Cowboyen (1).pdf