Att läsa på, mellan och bortom raderna genom ”Lässugen”

45 min

Participant icon Helklass

Avancerad läsförståelse 2 - 6

Använd UR:s program Lässugen för att låta dina elever träna läsförståelsestrategier

Förkunskapskrav:   Eleverna bör ha arbetat med läsförståelsestrategierna ”att förutspå”, ”att utreda nya ord och uttryck” och ”att sammanfatta”. De bör också veta att det går att ställa olika typer av frågor på en text och känna till begreppen ”frågor på raderna”, frågor mellan raderna” och ”frågor bortom raderna”.

 

Syfte

Syfte med denna lektionsplanering kan vara flera beroende på vilken infallsvinkel man vill välja. Ett syfte kan vara att se programmet ”Lässugen” och låta eleverna undersöka vilka lässtrategier flickan och den som högläser använder. Ett annat syfte kan vara att låta eleverna träna olika läsförståelsestrategier under läsningen av bilderboken genom att göra passande lässtopp. Ett tredje syfte kan vara att träna eleverna på att ställa olika typer av frågor på texten och på så sätt nå textens djup och mening.

 

Genomförande

Denna lässtrategilektion är kopplad till ett program på UR som heter ”Lässugen”. Programmet handlar om en flicka som är ensam hemma mycket och har ett bekymmer. Hon kan inte läsa på egen hand utan behöver någon som läser högt för henne när hon blir lässugen. Genom en sug kan hon suga in olika människor som tillsammans med henne läser olika bilderböcker. Förberedelserna inför denna lektion handlar därför om att se på programmet, fundera ut lässtopp och se när det är naturligt att använda olika typer av förståelsestrategier. När passar det att stanna upp att förutspå, när passar det att ställa frågor och när passar det att reda ut oklarheter m m. Viss hjälp får man i programmet eftersom den som högläser stannar upp på några ställen.

https://urskola.se/Produkter/180226-Lassugen-Amanda-och-Eva-Rose 

Under lektionen
Låt eleverna se introduktionen av programmet fram till att flickan Amanda väljer en bok och vi får ta del av titel och framsida. Stanna då programmet och låt eleverna förutspå vad denna bok kommer att handla om. Påminn eleverna att de skall räcka upp handen om det uppstår oklarheter under läsningen eller om de vill ställa någon fråga på det lästa.

Se programmet tillsammans och stanna upp vid de uttänkta lässtoppen. Utred nya ord tillsammans och låt eleverna ställa frågor till varandra. Har eleverna svårt att ställa frågor på olika nivåer är det viktigt att du som pedagog går in och visar på vilka frågor man kan ställa.

Temat är vänskap och vikten av att bli sedd. Exempel på frågor att diskutera tillsammans med eleverna:

  • Varför rymmer fåret?
  • Varför skrev fåret ett brev till sin gamla vänner?
  • Varför fick han inte vinka till sina gamla vänner?
  • Har du funderat på att rymma någon gång?
  • Hur är livet som rymling?
  • Varför valde fåret att bo kvar hos mården?
  • Var skulle du ha valt att bo?

Efter programmet/läsningen kan man återigen återanknyta till syftet och prata om vad eleverna tränat och kanske också vad de har lärt sig. Eleverna kan med fördel sammanfatta berättelsen för varandra i par.

Utrustning som krävs: Nätuppkoppling och storbildsskärm kopplad till dator med ljud.

 

I vårt inspirationsbibliotek finns massor att läsa. Artiklarna är baserade på forskning och skrivna av experter inom olika områden och läsfärdigheter. Läs till exempel mer om läsförståelse, hur du kan stimulera ett bra ordförråd och hur man bäst undervisar i läsförståelse.