Läsagarantin i praktiken

 

Den 1 juli 2019 trädde den nya läsa, skriva, räknagarantin i kraft i Skollagen. Syftet med garantin är att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ska få det så tidigt som möjligt och att stödet utformas efter varje elevs behov. Elever i behov av extra utmaningar ska också identifieras och utmanas. Rätt stöd i rätt tid för alla elever med andra ord.

Vi på LegiLexi tycker att det är en självklarhet att alla elever ska få rätt stöd i rätt tid. Det är ju det som krävs för att vi ska nå vår vision om att alla elever ska kunna läsa ordentligt innan de lämnar lågstadiet. 

För att kunna utforma undervisning, stödjande insatser och utmaningar på rätt nivå för krävs någon form av kartläggning och datainsamling för att veta elevernas nuläge. Från nuläge till önskat läge tar man sig sedan via undervisning, stöd och utmaningar. Det är alltså inte bedömningsstöd, kartläggningar eller tester som lär eleverna att läsa - läsinlärningen sker i undervisningen och i övandet såväl i skolan som på fritiden. 

LegiLexis tester är ett finmaskigt och standardiserat testverktyg som används av tusentals lärare och över 100000 elever runt om i landet. Anledningen till att det blivit så populärt är att det är enkelt att använda, ger detaljerad information på färdighetsnivå om varje enskild elev, tillhandahåller analys och samlad data för planering av såväl undervisning som stödinsatser och utmaningar. LegiLexis material kompletterar Skolverkets obligatoriska verktyg med sin detaljerade och tidseffektiva testning som gör såväl genomförande, analys, uppföljning och överlämning enkel. 

 

Nedan finner du länkar till bra information som har med garantin och olika kartläggningsverktyg att göra: