Effektstudie - en kvantitativ studie om effekterna av LegiLexis verktyg

Under läsåret 2015-2016 genomfördes en studie för att mäta effekterna av användandet av LegiLexis då nyutvecklade tester, analysverktyg och inspirationsbibliotek. Studien är en så kallad randomiserad kontrollerad studie (RCT-studie) där deltagarna slumpmässigt indelades i grupper med olika typ av tillgång till LegiLexis verktyg och material och där man under ett helt läsår följde elevernas läsutveckling. Nedan presenteras en sammanfattning av studien och där finner du även länk till den publicerade vetenskapliga artikeln i tidskriften Education.

Studiens upplägg

Studien presenterar kvantitativa resultat från det första pilotåret med LegiLexis verktyg och den är genomförd av de forskare som varit med och utvecklat verktygen. LegiLexis verktyg är inspirerade av Response to intervention (RTI) och formativ bedömning (FA). Denna studie är en så kallad randomiserad kontrollerad studie (RCT) där deltagarna slumpmässigt, det vill säga randomiserat, har tilldelats en av de tre olika grupperna; 

  • Hela LegiLexi: Tillgång till LegiLexis testverktyg, rekommendationer, analys och övrigt material (främst inspirationsbiblioteket)
  • LegiLexi: Tillgång endast till testverktyget inklusive rekommendationer och analys.
  • Kontrollgrupp: Lärarna i denna grupp fick endast genomföra testerna med sina elever. Testerna rättades inte av lärarna själva utan av oberoende part så att lärarna inte fick ta del av några testresultat, rekommendationer, analyser eller övrigt material från LegiLexi.

Studien analyserar kvantitativa effekter för elever i åk 1 under pilotåret. Totalt deltog 21 skolor (lärare) och 511 elever i studien.

Resultat av effektstudien

Resultaten av effektstudien visar att gruppen elever med lärare som fick full tillgång till LegiLexi utvecklade sin ordavkodning och läsförståelse betydligt mer än de andra grupperna. Näst bäst utveckling (förändring) sågs i gruppen elever vars lärare fick tillgång till testverktyget. För språkförståelse visar resultaten störst förändring för gruppen som endast hade tillgång till testverktyget. Kontrollgruppen har i studien också en positiv utveckling, men är den grupp av elever som har minst förändring, dvs de utvecklas men inte i samma utsträckning som de andra grupperna. 

Studien visar att användandet av LegiLexis verktyg hade en positiv påverkan på elevernas läsfärdighetsutveckling och att denna påverkar dessutom var större än i kontrollgruppen. 

Till den publicerade artikeln

Artikeln publicerades i tidskriften Education. Du kan läsa hela artikeln här.

 

Författare

Stefan Gustafson

Stefan Gustafson är docent i pedagogik och biträdande professor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings Universitet.

Thomas Nordström

Thomas Nordström är universitetslektor vid institutionen för psykologi på Linnéuniversitetet i Växjö.

Ulrika B. Andersson

Ulrika B. Andersson är doktorand i pedagogik vid Linköpings universitet.

Linda Fälth

Linda Fälth är docent vid institutionen för pedagogik och lärande på Linnéuniversitetet i Växjö.

Martin Ingvar

Martin Ingvar professor i integrativ medicin vid Karolinska institutet. Han har en lång bakgrund inom hjärnforskning och bland annat studerat hjärnan och läsning. Han har skrivit flera populärmedicinska böcker bland annat boken Hjärnkoll på skolan (Natur och Kultur 2014, tillsammans med Gunilla Eldh). Läs mer om Martin Ingvar här.