Lärarstudie - en kvalitativ studie om hur lärare använder LegiLexis verktyg i praktiken

Som komplement till den stora effektstudien som genomfördes under läsåret 2015-2016 genomfördes även en kvalitativ lärarstudie med ett urval av pilotlärarna. Denna lärarstudie som bygger på ett antal fokusgrupper försöker ta reda på hur användandet av LegiLexis verktyg har påverkat lärarna i deras arbete och i sin roll som lärare. Nedan presenteras en kort sammanfattning av studien och där finner du även länk till den publicerade artikeln i tidskriften Studies in Educational Evaluation. 

Studiens upplägg

Den här studien undersöker svenska lågstadielärares användning av de rekommendationer som LegiLexis tester genererar på elev- och klassnivå. Syftet med LegiLexis tester och rekommendationer är att ge lärarna ett finmaskigt verktyg som stöd för att lärarna bättre ska kunna anpassa undervisningen till individuella lärandebehov. Tidigare forskning har visat på just svårigheter för lärare att tolka testdata från testverktyg med avseende på undervisningsplaneringen varför forskarna ville undersöka hur just LegiLexis tester påverkade lärarnas arbete.

I studien deltog åtta lärare som använde samma test- och analys/rekommendationsverktyg (LegiLexi) under pilotläsåret 2015-2016. Deltagarna intervjuades i fokusgrupper.

Resultat av lärarstudien

Tre tydliga områden som lärarna uppgav hade påverkats av användningen av test- och analysverktyget identifierades i studien. Användningen av LegiLexis verktyg ledde enligt studien till att

  • Lärarna fick en ökad medvetenhet om elevernas lärande
  • Lärarna förändrade hur de organiserade sin undervisningen
  • Lärarna upplevde att de hade stärkts i sin roll som lärare

Studien visar samtidigt att trots förbättrad kunskap om elevernas lärande och förändringar i undervisningen så upplevde de deltagande lärarna att det var relativt svårt att fullt ut anpassa undervisningen utifrån individuella behov i en klassisk klassrumsmiljö.

Till den publicerade artikeln

Artikeln publicerades i tidskriften Studies in Educational Evaluation (63, 9–16). Du kan läsa hela artikeln här.

 

Författare

Thomas Nordström

Thomas Nordström är universitetslektor vid institutionen för psykologi på Linnéuniversitetet i Växjö.

Ulrika B. Andersson

Ulrika B. Andersson är doktorand i pedagogik vid Linköpings universitet.

Linda Fälth

Linda Fälth är docent vid institutionen för pedagogik och lärande på Linnéuniversitetet i Växjö.

Stefan Gustafson

Stefan Gustafson är docent i pedagogik och biträdande professor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings Universitet.